MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Tensider, flytande, ej ADR

Surfactants, liquid

Materialet avser flytande tensider, ytaktivt rengöringsmedel med ett pH mellan 3-12. Dessa ämnen är ofta frätande och skadliga att få i ögonen och på huden.

rs_01_pilar.png
Färgkod farligt avfall

surt eller alkaliskt

478207

Ladda ner materialblad för Tensider, flytande, ej ADR
478207.pdf

pdf, 50,10 kb

Ja tack tensider, flytande, ej adr

Tvål, Rengöringsmedel, Tvättmedel

Nej tack tensider, flytande, ej adr

Lösningsmedel, Olja, Industriella tensider, Starkt sura och alkaliska ämnen.

Vad händer med tensider, flytande, ej adr?

Materialet samlas in och går till särskild anläggning med tillstånd för hantering av farligt avfall. Där sorteras avfallet och går till våtkemisk behandling alternativt till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, Butylgummi

Förkläde

Första hjälpen

På huden: Skölj först med Diphoterine. Tvätta med tvål och vatten. I ögonen: Skölj först med Diphoterine sedan med ögonskölj.

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp spill med lämplig utrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 478207
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja