Smittförande avfall, FA

Chemicals, small containers, solid and liquid

Småkemikalier är ett brett begrepp för en rad ämnen med farliga egenskaper såsom explosiva, självantändande, brandfarliga, brandfarliga vid kontakt med vatten, oxiderande, giftiga eller på annat sätt kan åsamka skada. Behörig kemist skall alltid tillsammans med kunden inventera de kemikalier som sorteras ut och därefter finna fram till lämpliga kärl och sorteringsinstruktioner. Observera att det krävs ADR-utbildning för att hantera denna fraktion, alternativt anlita en kemist från Ragn-Sells.

Småkemikalier, fast och flytande
Småkemikalier, fast och flytande
Småkemikalier, fast och flytande
Färgkategori

Småkemikalier

Materialnummer

427702

Ja tack småkemikalier, fast och flytande Ja

Klassificerade kemikalier i enhetsförpackningar < 5kg/5L

Nej tack småkemikalier, fast och flytande Nej

Oklassificerade kemikalier, Kvicksilver, Bekämpningsmedel, Organiska peroxider, Pikrinsyra över 2%, Explosiver, Radioaktivt och Cyanider. Enhetsförpackningar > 5kg/5L

Vad händer med smittförande avfall, fa?

Materialet samlas in och går till särskild anlägg-ning med tillstånd för hantering av farligt avfall. Där sorteras avfallet och går till destruktion alternativt till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon
Kemhandskar

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare Vid hudpenetration (kanylstick) kontakta sjukvård för provtagning.

Vid spill på mark

Ta upp spill med lämplig utrustning. Placera i lämpligt kärl för farligt avfall

Ragn-Sells materialnummer 427702
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Ja
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja
En man i varselkläder lastar av en container från en lastbil med en fjärrkontroll. Bakom syns en tegelbyggnad och blå himmel.

Containertjänster - företag

Ragn-Sells har containrar i många olika utföranden och storlekar och kan anpassa dem efter våra kunders behov.