MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

PCB, olja, >500 PPM

Polychlorinated Biphenyles (PCB) contaminated oil, >500 ppm

Materialet avser PCB kontaminerad olja med mer än 500 ppm PCB. Inga fasta föremål får förekomma. Det skall finnas analysprotokoll med PCB-halt vid klassificering och omhändertagande. Om PCB-halten understiger 2 ppm betraktas oljan som vanlig spillolja. Även låga halter PCB kan förorena stora mängder material, exempelvis spillolja. Vid osäkerhet, kontakta kemist.

rs_496950_olja_pcb.png
Färgkod farligt avfall

PCB haltigt

496950

Ladda ner materialblad för PCB, olja, >500 PPM
496950.pdf

pdf, 51,57 kb

Ja tack pcb, olja, >500 ppm

PCB-olja >500 ppm

Nej tack pcb, olja, >500 ppm

Pinnar, Trasor, Burkar, Fat, Skyddskläder

Vad händer med pcb, olja, >500 ppm?

Materialet transporteras till anläggning med specialtillstånd där det bränns vid hög temperatur.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, PVC

Andningsskydd: A-filter

 

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Övrigt

Vid spill på mark. Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 496950
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja