MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Lågkalori, värmevärde <20MJ/kg, emb, farligt gods

Low-calorific, calorific value <20 MJ/kg, packed, dangerous goods.

Materialet avser lösningsmedel med ett högt innehåll av vatten (>25%).

rs_564677_lagkalori_varmevarde.png
Färgkod farligt avfall

Lösningsmedel

564675

Ja tack lågkalori, värmevärde <20mj/kg, emb, farligt gods

Flytande lösningsmedelsslask med högt vatteninnehåll, vanligen överstigande ca 25% vatten, med ett energiinnehåll <20MJ/kg. Kan innehålla brandfarliga och giftiga ämnen i utspädd form.

Nej tack lågkalori, värmevärde <20mj/kg, emb, farligt gods

Halogenerade lösningsmedel (t.ex. Klor, Brom, Fluor), Tungmetaller, Fasta ämnen.

Vad händer med lågkalori, värmevärde <20mj/kg, emb, farligt gods?

Energiåtervinning

Skyddsutrustning

Skyddsglasögon 
Kemhandskar 

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Vid spill på mark

Täck för och skydda ev dagvattenbrunnar. Använd uppsugande absorbent. Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 564675
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA