MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Isocyanater

Isocyanates

Materialet avser det utgångsmaterial som används i plaster av polyuretan vilket ingår i många färger, billacker, lim och tätningsmassor. ADR klassning kan varierar beroende på materialets sammansättning. Aerosoler innehållande fogskum får ej förekomma.

rs_553703_isocyanater.png
Färgkod farligt avfall

Härdare

553703

Ladda ner materialblad för Isocyanater
553703.pdf

pdf, 52,06 kb

Ja tack isocyanater

Bilglaslim, Lim, 2-komp. lim, Isocyanathärdare

Nej tack isocyanater

Organiska peroxider, Polyoler, Aminer, Andra härdare än isocyanater.

Vad händer med isocyanater?

Materialet samlas in och går till säker destruktion samt till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Nitrilgummi, butylgummi

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 553703
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods JA
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Ja