MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Glykolblandning

Glycole mixture

Materialet avser glykolrester som innehåller etylen- eller metylenglykol, exempelvis motorglykol från verkstäder och liknande förvarat i tankar. I detta material ingår även kylvätska från fordon och fasta anläggningar. Främmande föremål, motordelar eller andra komponenter får ej förekomma. Undvik att tillföra extra vatten. Glykolrester med < 25 % glykol klassificeras som IFA. Propylenglykol (flygplansglykol) klassas som ej FA, dock kan denna typ av glykol i vissa fall innehålla höga halter kadmium. Vid osäkerhet – kontakta Ragn-Sells.

rs_564641_glykolrester_fa.png
Färgkod farligt avfall

Lösningsmedel

564641

Ja tack glykolblandning

Alla typer av propylen- och etylenglykoler, Motor- och fordonsglykol, Kyl- och avisningsvätska

Nej tack glykolblandning

Fasta ämnen, Vatten, Färg, Lösningsmedel, Bromsvätska, Olja

Vad händer med glykolblandning?

Materialet samlas in, kontrolleras och kvalitetssäkras. Viss glykol kan regenereras och materialåtervinnas, övrigt går till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handsskydd: Butylgummi

Förkläde

Första hjälpen

På huden: Tvätt med tvål och vatten I ögonen: Skölj med ögonskölj

Övrigt

Vid spill på mark: Ta upp med skyddsutrustning. Se säkerhetsdatablad. Samla upp i kärl avsett för farligt avfall.

Ragn-Sells materialnummer 564641
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej