MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Förorenade förpackningar

Packages, contaminated

Materialet avser tömda ej rengjorda förpackningar som innehållit ämnen som ej klassas som farligt gods men som klassas som farligt avfall. Om förpackningarna inte innehållit farligt avfall, behandlas de som plast eller metall. Giftiga och frätande ämnen (med märkning: frätande, dödskalle eller döda fisken) måste hanteras som småkemikalier. Med tömd menas att det inte ska droppa ur emballaget när detta vänds upp och ner under 5 minuter.

rs_01_pilar.png
Färgkod farligt avfall

Kemikalierester

433811

Ladda ner materialblad för Förorenade förpackningar
433811.pdf

pdf, 51,15 kb

Ja tack förorenade förpackningar

Tömda, ej rengjorda förpackningar som innehållit farligt avfall

Nej tack förorenade förpackningar

Småkemikalier

Vad händer med förorenade förpackningar?

Materialet samlas in och går till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)

Handskydd: Nitrilgummi, butylgummi

Första hjälpen

På huden: Tvätta med tvål och vatten I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare

Ragn-Sells materialnummer 433811
Farligt avfall Ja
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej