MATERIAL- OCH SORTERINGSGUIDE

Här kan du söka dig fram till information om olika avfallstyper.

Läkemedelsrester

Pharmaceutical waste

Materialet avser läkemedel, blister, plåster, ampuller, lösa tabletter, kapslar och stolpiller och salvor. Flytande läkemedel i sprutor och på flaska får förekomma. Narkotikaavfall ska avidentifieras innan det läggs tillsammans med annat läkemedelsavfall. Graden av avidentifiering bestäms enligt lokala rutiner vid arbetsplatsen. Narkotika i tryckförpackningar, blister, plåster och ampuller placeras i samma ytteremballage som övrigt läkemedelsavfall. Lösa tabletter o dylikt läggs i burk för övrigt läkemedelsavfall. Sprutor innehållande rester av narkotika töms tillsammans med övriga flytande läkemedelsrester i avsett uppsamlingskärl, därefter hanteras kanylen som skärande/stickande/smittförande avfall. Uppsamlingskärlet placeras därefter i ytteremballaget tillsammans med övrigt läkemedelsavfall.

rs_01_pilar.png
Färgkod läkemedelsavfall

Kemikalierester

433800

Ladda ner materialblad för Läkemedelsrester
433800.pdf

pdf, 50,09 kb

Ja tack läkemedelsrester

Läkemedelsrester, Blister, Plåster, Ampuller, Lösa tabletter, Kapslar, Stolpiller, Salvor, Flytande läkemedel i sprutor och på flaska.

Nej tack läkemedelsrester

Cytostatika, Antibiotika, Kanyler

Vad händer med läkemedelsrester?

Avfallets samlas in och går till energiutvinning.

Skyddsutrustning

Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (visir)
Handsskydd: Butylgummi

 

Ragn-Sells materialnummer 433800
Farligt avfall Nej
Kräver deklaration Nej
ADR/Farligt gods NEJ
Insamlingsmaterial Ja
Avsättningsmaterial Nej