hero_renare_mark.png

Träffa Ragn-Sells på Renare Marks vårmöte

Ragn-Sells deltar på Renare Marks vårmöte som äger rum 21–22 mars på Louise de Geer konsert & kongress i Norrköping. Extra kul att det är just i Norrköping då saneringen av jord i det stora byggprojektet, Inre Hamnen, är i full gång och där vi på Ragn-Sells är med och hjälper till.

Tjänster 12 mar 2018

Behovet av att avgifta förorenade marker och hav har ökat kraftigt de senaste åren. Inom behandling och avgiftning har Ragn-Sells en viktig uppgift i att avgifta samhället. Alla massorna som tas omhand på våra anläggningar hanteras utifrån föroreningssituation och materialets egenskaper.

Utöver omhändertagande på våra anläggningar erbjuder Ragn-Sells mobila tjänster samt konsultation. Några exempel på mobila lösningar är; Brunsa - mobil utrustning för sedimentering- och oljeavskiljning, Geotuber - för separering av vatten och slam, Kombifilter - mobil vattenreningsutrustning, Materialtvätt och Reningståget.

Massorna från Inre hamnen tas om hand lokalt

På Ragn-Sells anläggning Häradsudden har vi möjlighet att ta emot de flesta material på ett säkert och miljöriktigt sätt. Det kan vara allt från förorenade jordar, askor och slam till blandat avfall och hushållsavfall. Vi testar även olika behandlingsmetoder som alternativ till deponering.

Historiskt sett har flera olika industriella verksamheter bedrivits i Inre hamnen i Norrköping, vilket har gett upphov till föroreningar av jord och grundvatten. Området är dessutom utfyllt med förorenade massor. Ragn-Sells tar emot jordmassor från saneringen till vår anläggning Häradsudden, i Norrköping.

Ragn-Sells har utöver Häradsudden flera behandlingsanläggningar och mottagningsanläggningar för jord och förorenad jord. Våra 3 största anläggningar är Högbytorp, Heljestorp och Häradsudden.

Från miljöskuld till värdefull mark

TerraFutura Total är Ragn-Sells helhetslösning för undersökning och åtgärd av områden som utgör en risk för människans hälsa och miljö. Lösningen utformas så den ger största möjliga effekt på de risker som identifierats, utifrån vad som är samhällsekonomiskt hållbart. Erbjudandet vänder sig till privata problemägare som av någon anledning behöver efterbehandla ett markområde. Skälen kan vara att det t.ex. föreläggs av myndigheter eller att man vill möjliggöra nyttjande av området för t.ex. utbyggnad av egna industrifastigheter eller nybyggnationer. Det kan också krävas som en del i en försäljning av området.

Alexandra Bercoff

Materialansvarig Förorenad jord och inert byggmaterial

070-927 27 62 alexandra.bercoff@ragnsells.com

Dela den här artikeln