Återvinning av slam tas till nya nivåer

Robert Norgren, industri-doktorand Mittuniversitetet

Robert Norgren

Robert Norgren började arbeta på Ragn-Sells 2011 som ingenjör inom materialavsättning. Han hade en uttalad önskan att så småningom kunna doktorera inom miljövetenskap.

Genom att bli stipendiat har Robert förverkligat sin dröm och är nu industri-doktorand vid Mittuniversitetet med inriktning på avfallsåtervinning från papper och massa. På så vis knyts forskningen ihop med konkreta praktiska lösningar. Robert lägger för närvarande 80 procent på sin doktorandutbildning, och 20 procent på sitt jobb inom Ragn-Sells.

"Jag har en master i miljövetenskap från Mittuniversitetet och har länge haft ambitionen att doktorera. Så jag diskuterade med min arbetsgivare Ragn-Sells, om en forskning som låg i linje med någon av företagets verksamheter. På så vis kunde jag dra nytta av Ragn-Sells kompetens och ta del av tekniska lösningar på lämpliga anläggningar. Doktorandutbildningen blev möjlig genom Ragnar Sellbergs Stiftelses stipendium. Forskningsämnet handlar om att ta hand om, och hitta återvinningsmöjligheter för slammet som faller från vattenrening inom pappers- och massaindustrin. Har man bra koppling till näringslivet, så får forskningen en högre kvalitet och blir inte bara teoretisk."