Ansök om medel från Ragnar Sellbergs Stiftelse

Stiftelsen stöder forskningsprojekt som bedrivs vid svenska universitet och högskolor eller svenska institut och som har koppling till områden som ligger nära eller omfattar ämnet avfall och återvinning.

Stiftelsen tar emot ansökningar som omfattar enklare förfrågningar såsom examensjobb eller specialarbeten av olika slag samt mer ingående arbeten som kan utgöra en del i licentiat- eller doktorandarbete. Stiftelsen prioriterar ansökningar där handledning är säkerställd.

Vi välkomnar nya stipendiater som liksom vi, brinner för miljön

Ansökan om medel från Ragnar Sellbergs Stiftelse ska bestå av:

  • Personuppgifter, namn, telefonnummer, adress, mailadress
  • Projektsammanfattning
  • Specificerad plan som på kort och klart sätt beskriver projektets mål, metoder, tidplan, eventuell samverkan med andra forskare, kommenterad budget samt litteraturreferenser.
  • Sökandens CV
  • Budget/specifikation över kostnader
  • Ansökan kan skickas in när som helst under året och skall vara skrivna på svenska eller engelska. Stiftelsen har alltid fri prövningsrätt.

Stiftelsen ger ej medel till:

  • Företag och privatpersoner om ansökan saknar tydlig koppling till ett lärosäte
  • Insatser som inte kan förväntas få mer varaktig eller omfattande betydelse
  • Rena reseersättningar