687A6335_edit1.jpg

Värdeskapande och innovation

Samarbete och regelefterlevnad, kombinerat med värdebaserade affärsprinciper är ett måste för att skapa en cirkulär värld

Syftet i allt vi gör är att skapa värde för miljön, för samhället och för vårt eget företag. Vårt värdeskapande möjliggörs genom att vi förbättrar, förnyar och återuppfinner oss själva. Nyckeln till den här spännande resan är samverkan.

Ragn-Sells långsiktiga strategi stödjer de Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030

Vårt mål är att:

  • Den etablerade avfallshierarkin har ersatts med en resursprincip som fokuserar på att säkra tillgången till cirkulära resurser. 
  • Genom samarbeten med våra affärspartners och samhället utveckla och implementera innovativa och värdeskapande cirkulära lösningar i syfte att öka materialåtervinningen och minska utsläppen.
  • Vi har reducerat CO2e-utsläppen från vår verksamhet och våra anläggningar i linje med eller bättre än Parisavtalet.

Läs om vårt arbete inom Värdeskapande och innovation i Ragn-Sells hållbarhetsrapport på  ragnsells.com