Återvinning av förpackningsavfall

Återvinning av förpackningsavfall

Sammanfattning positionspapperet "Återvinning av förpackningsavfall".

För att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv påbörjade miljödepartementet i februari 2021 en utredning för att undersöka om insamling av förpackningar ska skötas av producenterna eller av kommunerna samt om omfattningen ska täcka endast hushåll eller både hushåll och verksamheter. Utredningens förslag om producentansvar för förpackningar ska kunna remitteras under hösten 2021.

Återvinningsindustrierna (ÅI), återvinningsföretagens branschorganisation, konstaterar i ett remissvar i maj 2021 att nuvarande system, där återvinningsföretagens stora investeringar bidragit till att Sverige har en väl fungerande infrastruktur, är mycket framgångsrikt. Mot den bakgrunden förordar ÅI att befintliga system bibehålls så att både återvinningsföretag och producenter kan fortsätta investera och utveckla tjänster som leder samhället mot en cirkulär ekonomi.

För att så mycket förpackningsavfall som möjligt ska materialåtervinnas så kostnadseffektivt som möjligt med den service, flexibilitet och innovation som svenska hushåll och fastighetsägare efterfrågar, redogör Ragn-Sells i den här texten för hur sortering nära avfallskällan ökar förutsättningarna för att avfallet blir till nya resurser som går tillbaka till samhället.

Målet med lagar, regler och styrmedel kring avfall måste alltid vara att verka för största möjliga cirkularitet. För att säkerställa det behöver alla förslag stämmas av mot tre grundläggande principer. För det första ska förslaget leda till att uttaget av naturresurser verkligen minskar; för det andra till att giftiga och oönskade ämnen fasas ut; och för det tredje till att inga miljö- och klimatrelaterade problem skickas vidare till kommande generationer. Först när alla tre principerna är uppfyllda kan förslaget sägas bidra på det önskade sättet.

Målet för Ragn-Sells arbete:

  • Att återvinningsföretagens befintliga och väl fungerande system för fastighetsnära insamling av förpackningar vid flerbostadshus värnas.
  • Att kommunerna får ansvar för insamling av förpackningar vid villor och fritidshus.
  • Att producenternas ansvar för verksamhetsavfall kvarstår för att bibehålla möjligheten för företagen att välja hur det egna förpackningsavfallet ska tas om hand.