FZ2A9880.jpg

VD-ord – 2020, ett år vi inte kommer att glömma

2019 definierade Ragn-Sells tydliga mål för de närmaste tio åren i form av 10 hållbarhetsmål som tillsammans visar i hur hög grad vi som bolag kan bidra till att förverkliga de globala hållbarhetsmålen som världens nationer enades om 2015.

2020 fastställdes målen av Ragn-Sells styrelse och blev vägledande i verksamhetsplaneringen och budgetarbetet för 2021. Det var med stor tillfredsställelse jag lyssnade till vår finanschef som, under budgetpresentationen, flera gånger återkom till våra 10 hållbarhetsmål och underströk att de här målen är en förutsättning för att vi ska generera den avkastning som krävs för att utveckla vårt bolag.

Jag skulle vilja framhålla att detta inte är hållbarhetsavdelningens mål, utan målen för hela Ragn-Sells verksamhet.

2020 var ett extremt år då pandemin drabbade oss med full kraft. Under den första perioden hade vi dagliga möten med koncernledningsgruppen. Dels för att förstå och uppdatera oss om vad som hände i världen omkring oss, men främst för att snabbt kunna agera om t.ex. medarbetare insjuknade, och för att även vid behov snabbt kunna implementera affärskritiska beslut. Vi har noga följt de lokala folkhälsomyndigheternas rekommendationer i de olika länderna, vilket i sin tur har lett till att vi har utvecklat och anpassat vårt sätt att arbeta.

När det gäller vår verksamhet har vi till följd av pandemin under året periodvis helt fått stänga ner vissa delar, medan vi inom andra verksamhetsområden har haft en ökande efterfrågan och ett ökat marknadsbehov. Jag är så tacksam för det stora engagemang och ansvar som Ragn-Sells medarbetare har fortsatt visa under det här svåra året.

Vad gäller våra affärsambitioner så sammanfaller de med vår hållbarhetsstory och visionen att ”Ragn-Sells vill vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand”. Vi vill vara en positiv drivkraft i samhället genom att skapa cirkulära flöden och genom att ha medarbetare som är aktivt involverade i olika samarbetsgrupper initierade av olika myndigheter för bl.a. miljö, handel och näringsliv och i segmentöverskridande affärsinitiativ etc. Vi stödjer och är involverade i flera FN-processer och från 2020 har vi etablerat en permanent representation i Bryssel som stödjer och företräder oss i våra EU-interaktioner. Vi vill helt enkelt vara med och forma framtiden och möjligheterna för kommande generationer på jorden.

Det övergripande syftet med våra tio hållbarhetsmål är att Ragn-Sells ska vara klimatpositivt 2030.

Förutom att minska våra egna utsläpp med mer än 50% (basår 2019) kommer vi att implementera innovativa cirkulära lösningar som tar bort utsläpp på andra ställen i samhället samt lösningar som fångar in och lagrar växthusgaser i större omfattning än våra egna utsläpp. Med det sagt, kommer vi inte att klimatkompensera, vi väljer att förändras i stället!

Trots utmaningarna under förra året var 2020 ett år med ett mycket starkt totalresultat för Ragn-Sells. Vi har aldrig investerat så mycket i FoU-projekt och cirkulära lösningar, där utvecklingen av vår Ash2Salt-anläggning för över 600 MSEK är ett tydligt exempel. Mitt under pandemin fattade vi det slutgiltiga beslutat att investera och börja bygga, något som Sveriges näringsminister framhöll som ett viktigt projekt för Sverige som nation. Vi har även ytterligare fördjupat vårt samarbete med Gelsenwasser AG för våra kommande gemensamma projekt i Tyskland, där det första projektet är en Ash2Phos-anläggning för 30 000 ton slamaska per år. Anläggningen kommer att täcka behoven för den nya förbränningsanläggningen som Gelsenwasser bygger.

Jag vill avsluta med att tacka alla våra medarbetare som bidrar till bolagets utveckling varje dag.

Utan er skulle vi inte kunna förverkliga vare sig de ekonomiska resultaten eller våra hållbarhetsmål.

Samtidigt vill jag också vända mig till mina kollegor i branschen, till alla chefer som arbetar i den offentliga sektorn, och till våra politiska ledare. Tillsammans med er vill jag ta samhället från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi där förmågan att samarbeta kommer att vara helt avgörande – låt oss förverkliga detta tillsammans.

Lars Lindén
Koncernchef Ragn-Sellsföretagen

 

Detta vd-ord är hämtat från Ragn-Sells koncerngemensamma hållbarhetsrapport (svensk översättning/pdf)