Värdeskapande och innovation

Detta avsnitt är en översikt över hur vi arbetar internt och med andra för att fortsätta utveckla smarta, innovativa lösningar som skapar affärer och tar väl hand om allt som naturen har att erbjuda.

All vår verksamhet syftar till att skapa värde – för naturen, människor och för vårt eget företag. Vi är stolta över våra produkter och tjänster som förvandlar avfall till värdefullt material. Vårt värdeskapande möjliggörs genom förbättringar, innovationer och egen effektivisering. Samarbete är nyckeln till denna spännande resa. 

Ragn-Sells långsiktiga strategi stöder målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Följande ambition leder Ragn-Sells mot en hållbar och ansvarsfull verksamhet 2030.

  • Vår Go-to-Market-strategi är väl fungerande med värdebaserade affärsprinciper som genomsyrar allt vi gör.

Samarbete och regelefterlevnad, kombinerat med värdebaserade affärsprinciper är ett måste för att skapa en cirkulär värld

 

“Våra ekonomiska resultat bygger på själva idén om att bevara en hållbar planet"

Madeleine Ljunggren, ekonomichef

Hållbara finanser

Vår affärsstrategi bygger på idén att återvinna avfall till materiella resurser. I den cirkulära ekonomin blir hållbar finansstyrning ett avgörande inslag.

Vi anser att våra ekonomiska prestationer måste ta hänsyn till de ekologiska gränserna och att våra finansiella prestationer ska grundas på tanken att bevara en sund planet. För Ragn-Sells betyder hållbara finanser helt enkelt att ekonomisk vinst går hand i hand med ett balanserat ekosystem. 

 

 

Kundfokus

Ragn-Sells hjälper tusentals kunder med deras avfallshantering varje år. En del kunder behöver Ragn-Sells bara någon enstaka gång, medan andra är beroende av oss dygnet runt, året om.

För många kunder är våra tjänster oumbärliga för deras produktionsprocesser. Det ställer stora krav på att Ragn-Sells har kompetens och resurser som uppfyller kundens behov.

Ragn-Sells uppdrag är att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser, oavsett om det är traditionellt hushållsavfall, spillolja från verkstäder eller restprodukter från pappers- och massaindustrin.

Vi för också en dialog med våra kunder vad gäller möjliga sätt att återanvända eller återvinna deras restprodukter för att tillsammans hitta det mest resurseffektiva sättet. Vi tar inte bara hand om framtidens resurser. Ragn-Sells kan också hantera material från andra sektorer, som exempelvis förorenad mark, inerta massor samt flyg- och bottenaska. 

Här är två exempel på kundsamarbeten som tar cirkulära ekonomin ytterligare ett steg framåt: 

 

 

Övergång till en cirkulär ekonomi – reThink

För att underlätta skiftet till en cirkulär ekonomi lanserade Ragn-Sells sitt reThink-certifikat för resurseffektivitet under 2019.

Detta initiativ hjälper Ragn-Sells kunder att bli mer energieffektiva genom att kartlägga sin avfallshantering med målsättningen att göra den mer effektiv. Kartläggningen som vi gör tillsammans med våra kunder ger oss en bild av deras behov och utmaningar. Vi delar även med oss av våra kunskaper för att hitta mer framtidssäkra lösningar.

Läs mer om reThink i vårt pressrumRagn-Sells och FN:s globala mål för en hållbar utveckling

Ragn-Sells hela affär bygger i grunden på återvinning och avgiftning och vårt arbete gör det möjligt för samhället att minska användandet av jungfruliga råvaror och istället använda sig av återvunna flöden.

I vår verksamhet finns en direkt koppling till de globala målen, eftersom våra tjänster minskar användningen av jungfruliga resurser vid produktion och konsumtion samt garanterar en säker hantering av farligt avfall.

Vi kan genom vår affärsmodell och kärnverksamhet se en direkt koppling till fyra av de globala målen; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (SDG 9), Hållbar konsumtion och produktion (SDG 12), Bekämpa klimatförändringarna (SDG 13) och Genomförande och globalt partnerskap (SDG 17).

I ett bredare perspektiv har Ragn-Sells koppling till alla 17 mål, men i en del fall indirekt snarare än direkt.

Ett exempel är Älskadestad som är ett unikt initiativ som visar att organisationer med liknande mål och visioner tillsammans kan bidra till en mer hållbar stad (mål 7, 11, 13, 17 och 12). Ragn-Sells investerar i flera innovationsföretag som är drivande inom utvecklingen av framkantsteknik för omvandling av avfall till resurser. Två exempel är tekniker som gör det möjligt att extrahera fosfor från avloppsslam (Ash2Phos) och kommersiella salter från flygaska (Ash2Salt). Dessa initiativ bidrar till målen 2, 6, 9 och 13. 

 

 

 

Innovation

Forskning, utveckling och samarbeten Ragn-Sells jobbar systematiskt med innovationer – både för att förbättra den dagliga verksamheten och för att hitta morgondagens avfallslösningar.

Avfall är en värdefull resurs och inte en slutstation för vår konsumtion av varor och tjänster. Med den övertygelsen arbetar vi med att utveckla, genomföra och förbättra cirkulära flöden där avfallet blir till nya resurser som återanvänds om och om igen – allt för att undvika att vi förbrukar upp jordens jungfruliga resurser. EasyMining är Ragn-Sells innovationsföretag som arbetar med att utveckla processer som gör avfall till kommersiella produkter, från labtester till storskalighet.

Forskning, utveckling och samarbeten

Med ett tydligt resursfokus utvecklar vi våra cirkulära processer i tät samverkan med universitet och högskolor, stiftelser, tillsammans med kunder och andra samhällsaktörer. Vi söker och utvecklar aktivt nya samarbeten genom industriell symbios med andra branscher. Våra anläggningar ger oss också goda möjligheter att utveckla och testa nya metoder och lösningar i praktiken vilket gör oss till en attraktiv forsknings- och utvecklingspartner.

"Det är superspännande att vara en del av en framtidsbransch där vi kan utvinna kommersiella och rena produkter ur avfall. Det känns som en viktig uppgift i en cirkulär ekonomi."

Yariv Cohen, forsknings- och utvecklingschef EasyMining.

 

 

Ash2Salt - utvinner kommersiella salter ur flygaska med hög kloridhalt

Ragn-Sells har patent på Ash2Salt, en process som tvättar flygaska, som bildas i skorstenen när avfall förbränns.

Genom Ash2Salt-processen får flygaskan nya användningsområden efter att den tvättats. Ur tvättprocessen återvinns kommersiella salter som bland annat blir vägsalt och gödsel. Med start 2020 påbörjar Ragn-Sells bygget av en Ash2Salt-anläggning på behandlingsanläggningen Högbytorp utanför Stockholm.

Ash2Salt-processen baseras på två steg: ett första steg där askan tvättas och metaller avskiljs och ett andra steg där de upplösta salterna separeras i tvättlösningen.

Flygaskan tvättas med vatten i det första steget. Här skiljs tvättad aska (restsand), lakvatten som innehåller salt och en mindre mängd metaller ut. Metaller avskiljs med sulfider från lakvattnet och därefter fortsätter vätskan med de upplösta salterna till saltutvinningen. I steg två sker saltutvinning och produktion av de kommersiella salterna CaCl2 (lösning), NaCl och KCl i en energieffektiv process. Det renade vattnet cirkulerar dessutom tillbaka från saltutvinningen till det första steget.

 

 

Ash2Phos - utvinner fosfor och andra resurser ur förbränt avloppsslam

Ash2Phos-processen är en våt kemisk process som återvinner rena, kommersiella fosforprodukter.

Förutom fosfor kan Ash2Phos-processen även återvinna utfällningskemikalier och skilja ut tungmetaller. Det betyder att Ash2Phos minskar behovet av jungfruliga resurser. Processen består av flera på varandra följande kemiska reaktioner som sker i rumstemperatur och atmosfäriskt tryck. Processen har en gynnsam massbalans där alla ingående kemikalier ingår i produkterna. Ash2Phos-processen består av tre steg: ett första syrasteg, ett andra grundläggande steg där mellanprodukter framställs och slutligen ett konverteringssteg där mellanprodukterna bearbetas till slutprodukter. 

 

 

RE-Fertilize – ett viktigt genombrott för cirkulär kväveåtervinning 

Målsättningen med Ragn-Sells och EasyMinings projekt RE-Fertilize är att utveckla en patenterad, cirkulär metod för återvinning av kväve från avloppsvatten och göra det användbart som gödningsmedel i jordbruket.  

Varje gång vi använder toaletten bildas kväve. I dag tar reningsverken bort kvävet från avloppsvattnet med hjälp av bakterier. Men den tekniken innebär att kvävet hamnar i atmosfären igen. För att producera nytt kväve, ett av de viktigaste näringsämnena i kommersiella konstgödsel, måste en energiintensiv metod användas. Av det skälet har vatten- och avloppssektorn länge sökt lösningar för återvinning av kväve från avloppsvatten. 

År 2019 beviljades Ragn-Sells 19 miljoner kronor från EU:s innovationsprogram LIFE för att utveckla metoden och så småningom erbjuda den till svenska reningsverk. Med vår nya metod kan kvävet återvinnas direkt i reningsverket, vilket skulle ge både stora energibesparingar och en avsevärd minskning av utsläpp, t.ex. lustgas (N2O) som är en kraftfull växthusgas.