Klimat och miljö

Det här avsnittet beskriver Ragn-Sells miljöpåverkan, hur vi hanterar relaterade risker och åtgärder vi vidtar för att minska negativ påverkan.

Våra aktiviteter får både positiva och negativa följder för miljön. Vi är övertygande om att avfall är en resurs och att det krävs arbete både uppströms och nedströms för att skapa cirkulära materialflöden och maximera resursernas värde. 

Ragn-Sells långsiktiga strategi stöder målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Följande ambitioner leder Ragn-Sells mot en hållbar och ansvarsfull verksamhet 2030.

  • Den nuvarande avfallshierarkin har ersatts av en resursprincip som fokuserar på att säkra tillgången till cirkulära resurser.
  • Våra deponier för inert avfall har utvecklats till materialbanker.
  • På Ragn-Sells har vi minskat CO2e-avtrycket från vår verksamhet och våra anläggningar i enlighet med, eller i högre grad, än Parisavtalet.

Att ändra tankesätt så att samhället ser avfall som en resurs är en grundförutsättning för att göra världen klimatpositiv.

 

”Ragn-Sells kommer att vara klimatpositivt 2030 genom innovativa cirkulära lösningar som både avgiftar och återvinner viktiga resurser till samhället.”

Lars Lindén, koncernchef Ragn-Sells

 

Vi tar ansvar för miljön

Våra aktiviteter får både positiva och negativa följder för miljön. Vi är övertygande om att avfall är en resurs och att det krävs arbete både uppströms och nedströms för att skapa cirkulära materialflöden och maximera resursernas värde. Det sätt på vilket vi bedriver vår verksamhet, hanterar risker, vad vi erbjuder våra kunder och hur innovativa vi är, är centrala inslag i hanteringen av vår miljöpåverkan.Vår miljöpåverkan 

Ragn-Sells verksamhet bygger på cirkulära lösningar och att återkoppla materialflöden. Många av våra aktiviteter bidrar till att mer material kan återföras så att mindre jungfruliga resurser behöver användas. Vår verksamhet kan ha en positiv miljöpåverkan genom att skapa nya resurser av avfall och avlägsna giftiga komponenter från samhällets materialflöden. 

Ragn-Sells negativa miljöpåverkan uppstår främst från våra deponier, transporter och behandlingsanläggningar. Vi arbetar kontinuerligt med att begränsa vår negativa miljöpåverkan, t.ex. genom att hantera, övervaka och begränsa utsläppen till luft, mark och vatten, utveckla transportlogistiken, övergå till förnyelsebara bränslen samt sluttäckning av deponier.

Ansvaret för företagets miljötillstånd har delegerats till respektive anläggningschef. Riskanalyser genomförs kontinuerligt inom ramen för företagets riskhanteringsrutiner och i enlighet med försiktighetsprincipen. 

”Utsläpp av växthusgaser är en av de viktigaste miljöaspekterna för oss att tänka på.”

Miranda Jensen, miljöchef Ragn-Sells


Klimatförändringar 

För Ragn-Sells är utsläpp av växthusgaser en av de viktigaste miljöaspekterna när det gäller vår inverkan på klimatförändringar. Vi kan styra vår inverkan på klimatförändringar genom att hantera vår egen verksamhet och genom att ge våra kunder lösningar som minskar deras utsläpp. 

Under 2019 uppgick Ragn-Sells Sveriges totala utsläpp av växthusgaser till 256 709 ton. Huvuddelen av utsläppen av växthusgaser från Ragn-Sells verksamhet kommer från deponier, vilka står för ungefär 87 procent. Resten av utsläppen uppstår främst från transporter och drivmedel.  

 

Säkra deponier 

En säker deponering är en nödvändig behandlingsform för vissa typer av avfall, vilket utgör en viktig del i att avgifta det cirkulära samhället. Ragn-Sells innehar och driver ett antal tillståndspliktiga deponier, vilka kontinuerligt kontrolleras av tillsynsmyndigheter samt av vår egen egenkontroll vid deponierna. Metangas, en växthusgas som är 30 gånger starkare än koldioxid bildas i deponierna vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Deponigasen genereras till stor del av tidigare deponerat avfall enligt dåvarande regler. Numer återvinns organiskt avfall i allt högre grad vilket leder till att utsläppen från deponierna minskar vilket på så vis stoppar utflödet av metangas.

Samtidigt som deponigas är ett potentiellt miljöproblem kan den också betraktas som en resurs. Under 2019 samlade Ragn-Sells in och förbrände mer än 40 000 ton CO2-ekvivalenter på de svenska deponierna. Genom effektiv insamling kan gasen nu användas för uppvärmning, kylning och elproduktion. Under 2019 genererade Ragn-Sells deponier i Sverige 16 MWh. Läs mer om hur Ragn-Sells analyserar deponigasutsläpp längst ned på denna sida.*

 

 

En effektivare och grönare fordonsflotta

Ragn-Sells största miljöpåverkan efter deponierna kommer från våra transporter. En del av åtgärderna som Ragn-Sells har vidtagit för att minska vår miljöpåverkan är att förbättra vårt körsätt, se över ruttoptimeringen, uppdatera fordonsparken och byta fossila bränslen mot förnybara alternativ. För att få en effektiv kontroll över fordonens bränsleförbrukning ingår Ragn-Sells i fordonstillverkarnas vagnparkssystem, där bl.a. bränsleförbrukning loggas. Genom att byta till mer biobaserade bränslen har Ragn-Sells effektivt kunnat minska klimatutsläppen från transporterna. 

Ragn-Sells har som ambition att senast 2020 minska koldioxidutsläppen från egna transporter med 50 procent jämfört med 2008. Utsläpp till mark och vatten

Utsläppen till mark och vatten är en betydande miljöaspekt för Ragn-Sells. Den största delen av utsläppen kommer från våra anläggningar och utgörs framför allt av metaller och näringsämnen. Vår verksamhet regleras av villkor i våra miljötillstånd. I vår egenkontroll övervakar, mäter och kontrollerar vi att vi håller oss inom tillåtna utsläppsvärden. Provtagningar på den omgivande miljön kontrolleras genom särskilda recipientkontrollprogram och analyser utvärderas samt rapporteras till relevanta myndigheter. Även när det gäller utsläpp till mark är urlakning av ämnen ur lagrat material en primär källa, men utsläpp kan också uppstå vid spill eller läckage av kemiska produkter och avfall.

 

"För att kontrollera vatten på vår anläggning utförs provtagning, flödesmätningar och flödesberäkningar. Provtagningsfrekvensen för våra olika vattenkategorier varierar mellan en gång till tolv gånger per år."

Linda Flyckt, Miljöspecialist vid Ragn-Sells största behandlingsanläggning Högbytorp

 

Lokal miljöpåverkan

Ragn-Sells anläggningar orsakar ibland luktstörningar i närområdet, beroende på vilka avfallsslag som hanteras på anläggningen. Vi arbetar på olika sätt utifrån de lokala förutsättningarna för att förebygga störningarna, bland annat genom att ta hänsyn till väder och vindriktning vid behandling av avfallet.

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera riskerna i samband med våra aktiviteter. 

En annan lokal miljöpåverkan är buller från fordon och från anläggningar. Buller regleras i anläggningarnas tillstånd, och särskilda bullerutredningar och åtgärder genomförs vid behov.

Ragn-Sells arbetar på olika sätt med utgångspunkt i de lokala förhållandena för att förebygga störningar. Att ta hänsyn till grannars och andra intressenters synpunkter är ett viktigt inslag i alla anläggningar där vi är verksamma.  


Klimatfördelar med materialåtervinning

Ragn-Sells har inställningen att avfall är en resurs. Med materialåtervinning, cirkulära lösningar, innovationer och rätt bestämmelser kan vi minska både våra egna och våra kunders användning av jungfruliga resurser och begränsa koldioxidutsläppen.

För Ragn-Sells är ett skifte från linjär till cirkulär ekonomi centralt för en ansvarsfull verksamhet 2030. Att arbeta både uppströms och nedströms är för Ragn-Sells nyckeln till ett effektivare nyttjande av jordens tillgångar. 

Återvinning av förbrukade produkter till nya råmaterial är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska klimatpåverkan. Koldioxidnyttan med återvinning beror främst på att det krävs mindre energi för att använda återvunnet material än för att utvinna nytt jungfruligt material.


Efterlevnad

Att följa miljölagstiftning och arbeta i enlighet med miljötillstånden är centralt för Ragn-Sells kärnverksamhet. Brott mot lagefterlevnad kan leda till påföljder och begränsningar av tillstånden på våra anläggningar.

Överträdelser och företagsböter kan få negativa konsekvenser för allmänhetens uppfattning och för företaget i sig. Ansvarstagande ledarskap som uppmuntrar till förebyggande riskhantering och rapportering av risksituationer och avvikelser (incidenter och olycksfall) kommer att vara i fokus även de närmaste åren. 

 

*Hur Ragn-Sells analyserar deponigasutsläpp – i korthet
För att beräkna utsläppen av deponigaser från Ragn-Sells deponier i Sverige används modellen LandGEM (Landfill Gas Emissions Model) för alla deponier utom en – som i stället använder mätningar på plats. Deponigasen modelleras till att bestå av 30 % koldioxid (CO2) och 50 % metan (CH4). Växthusgasen metan, som bildas genom syrefri nedbrytning av organiskt material, konverteras till CO2-ekvivalenter under användning av den senaste utsläppsfaktorn från IPCC:s femte bedömningsrapport: 28 kg CO2e/kg CH4. Koldioxidutsläpp som uppstår då deponigas flammar upp, eller förbränns för uppvärmning och elproduktion, ingår inte i beräkningarna. Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till i vilken utsträckning deponierna är täckta, vilket resulterar i att de rapporterade utsläppen sannolikt är större än de verkliga mängderna.