rs-klimat-miljo_1160x350_01.jpg

Klimat och miljö

Här beskriver vi Ragn-Sells miljöpåverkan, hur vi hanterar relaterade risker och vilka åtgärder vi vidtar för att minska negativ inverkan.

Att ändra den nu förhärskande inställningen i samhället från ett avfallsminimeringsproblem till ett fokus på återvinning av kritiska resurser är nödvändigt för att vi ska kunna göra världen klimatpositiv. Vi är övertygade om att avfall är en resurs och att det är ett måste att arbeta både uppströms och nedströms för att skapa cirkulära materialströmmar och maximera resursernas värde. 

Sättet vi arbetar på, hur vi hanterar risker, vad vi erbjuder våra kunder och hur vi förnyar oss är viktiga faktorer för hanteringen av vår miljöpåverkan. Ragn-Sells målsättning är att hålla samhället inom de planetära gränserna genom vår verksamhet, något som är klart definierat i vår affärsstrategi.

Ragn-Sells långsiktiga strategi stödjer de Globala hållbarhetsmålen (SDG) och Agenda 2030. Vårt miljömål är att minska våra egna koldioxidutsläpp med minst 50% till 2030 jämfört med basåret 2019. Dessutom kommer de nya cirkulära innovationerna vi implementerar tillsammans med våra affärspartners förhindra fortsatta koldioxidutsläpp eller göra det möjligt att lagra dem någon annanstans. Detta kommer att skapa en positiv klimatpåverkan och hjälpa oss att nå vårt mål att minska våra utsläpp. 

Vår ambition för 2030 är att driva en hållbar, ansvarsfull och klimatpositiv verksamhet där:

  • Den etablerade avfallshierarkin har ersatts med en resursprincip som fokuserar på att säkra tillgången till cirkulära resurser. 
  • Våra inerta deponier har utvecklats till materialbanker.
  • Ragn-Sells har minskat CO2e-avtrycket från vår verksamhet och våra anläggningar i linje med, eller i högre grad än, Parisavtalet. 

Våra framsteg rapporteras och publiceras årligen i koncernens hållbarhetsrapport enligt GRI:s riktlinjer. 

Läs om vårt arbete inom Klimat och miljö i Ragn-Sells koncerngemensamma hållbarhetsrapport på  ragnsells.com eller i den svenska översättningen (pdf).