Människor och kultur

Det här avsnittet beskriver hur Ragn-Sells arbetar för att säkerställa en inkluderande arbetsplats där människor kan växa, prestera bra och känna sig trygga - en förutsättning för att behålla, locka och utveckla kompetens.

Ragn-Sells kompetenta medarbetare är vår viktigaste tillgång och de hjälper oss att omvandla samhället till en cirkulär ekonomi. Tack vare deras arbete kan vi vara drivande för en hållbar utveckling inom näringslivet.

Ragn-Sells långsiktiga strategi stöder målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Följande ambitioner leder Ragn-Sells mot en hållbar och ansvarsfull verksamhet 2030.

  • Vår arbetssäkerhet är branschledande och vi anses som en förebild.
  • Ragn-Sells har en samarbetsinriktad och icke-diskriminerade företagskultur där könsbalans på ledningsnivå är praxis.
  • Medarbetarnas kompetens inom cirkularitet är en drivande kraft för att utveckla affärspartners och inspirera samhället.

Våra kompetenta medarbetare stöder vår strävan att ställa om samhället till cirkularitet


Våra värdefulla medarbetare

År 2019 hade Ragn-Sells-koncernen totalt 1 522 anställda (inklusive deltidsanställda) där 78 % var män och 22 % kvinnor.

Våra medarbetare utgör hjärtat i vår verksamhet och fyller även viktiga samhällsfunktioner i sitt arbete. På Ragn-Sells finns många olika yrkesgrupper, som t.ex. produktionspersonal, chaufförer, forskare, akademiker, säljare och administratörer. Eftersom alla har olika, men lika viktiga, roller arbetar vi aktivt för att säkerställa rätt kompetens i de många olika yrkeskategorierna.

22 %

Kvinnor

78 %

Män


Ragn-Sells som arbetsgivare

Som arbetsgivare vill Ragn-Sells erbjuda en trygg arbetsplats där de anställda trivs, presterar och utvecklas. Vi värnar om delaktighet och mångfald i en inkluderande arbetsmiljö. På Ragn-Sells finns stora möjligheter att göra karriär inom många olika områden. Alla anställda omfattas av kollektivavtal.

"Att ge mig en ny tjänst igen strax innan jag ska gå på föräldraledighet tyder på att företaget satsar på människor och ser dem som långsiktiga deltagare i deras processer"

Anna Lundbom, Produkt och Marknadschef EasyMining


Ledarskapsmodellen 5C 

När det gäller social hållbarhet fokuserar Ragn-Sells på att bygga förtroende som ger oss möjlighet att vara en drivande kraft för en hållbar affärsutveckling. Ragn-Sells företagskultur och värden har utvecklats under årens lopp, och fortsätter att utvecklas. Ledarskap på en marknad i förändring handlar om att hitta nya arbetssätt, ändra sitt beteende och förstå vad som är viktigt och hur det påverkar vår företagskultur. För att lyckas med alla förändringar som vi står inför behöver vi en företagskultur som engagerar våra medarbetare. 

Under 2019 utvecklade vi en ny modell för kultur och ledarskap som kallas för 5C. Modellen är startpunkten för Ragn-Sells kulturella resa. Den ger företaget och våra ledare vägledning och engagerar våra medarbetare i skiftet till en cirkulär ekonomi. Våra värden – enkelhet, ansvar, helhetssyn och framåtanda – är hörnstenarna i detta arbete och det som modellen bygger på. 

5C-programmet understryker samarbetsviljan (Collaboration), en egenskap som är central för skiftet till en cirkulär ekonomi. Vår dagliga verksamhet måste överensstämma med gällande bestämmelser (Compliance), så att våra kunder, samarbetspartners och andra intressenter uppfattar oss som en pålitlig partner i skiftet till en cirkulär ekonomi. Med rätt kompetens (Competence) kan vi ge våra kunder stöd i deras skifte till cirkulär ekonomi. Vi gör detta genom att bry oss om våra medarbetare, skapa en säker arbetsmiljö som präglas av mångfald, lika möjligheter och icke-diskriminering och genom att ständigt utveckla deras kunskaper inom cirkulär ekonomi. Vi skapar engagemang (Commitment) hos våra medarbetare genom att sätta upp tydliga och mätbara mål för var och en. Slutligen förbättrar vi vår förmåga att kommunicera (Communication) så att alla, både inom och utom Ragn-Sells, kan bidra till vårt mål att utveckla en hållbar framtid. 

Communication
Vi kommunicerar. Vi lyssnar på varandra och söker dialog. Vi ger konstruktiv återkoppling som leder till bättre resultat.

Collaboration
Med samarbete hjälper vi varandra till framgång genom att dela kunskaper, nätverka och sätta upp gemensamma mål som stöder Ragn-Sells.

Commitment
Vi engagerar oss i Ragn-Sells och är lojala med de beslut som fattas. Vi strävar efter att ständigt förbättra oss både som individer och som organisation.

Compliance
Ragn-Sells är ett företag som bryr sig och tar ansvar. Vi säkerställer efterlevnad och följer gällande lagar, bestämmelser, standarder, policyer och riktlinjer samt tillämpliga etiska förhållningssätt. Efterlevnad är en kontinuerlig process som medför förväntningar på vårt beteende, hjälper oss att fokusera och att arbeta framgångsrikt.

Competence
Vi utvecklas genom vårt arbete och vi ansvarar för att kontinuerligt utveckla vår kompetens. När vi utvecklas, utvecklas även Ragn-Sells.

Mångfald och inkludering

Vår strävar efter balans i arbetsstyrkan på alla nivåer och befattningar och målsättningen är att uppnå en jämnare könsfördelning inom organisationen. Jämställdhet mellan könen handlar också om att skapa en inkluderande kultur och vi bär alla ett ansvar för denna inkludering. 

På Ragn-Sells är vi övertygade om att mångfald inom företaget är en fördel, eftersom vi får tillgång till många olika talanger, yrkeskunskaper och erfarenheter som ger oss insikter om de behov och drivkrafter som finns i samhället. För oss innebär mångfald att människor är olika på många sätt och vi arbetar för att erbjuda en inkluderande arbetsplats.


Kompetensutveckling

Ragn-Sells verkar inom en bransch som kräver att vi hela tiden, på olika sätt, fyller på med kunskap. Därför har vi en hel avdelning som arbetar enbart med utbildning. Ragn-Sellsakademin är vårt eget kompetenscentrum som arbetar med utbildning och kompetensutveckling för våra medarbetare. Här finns bland annat miljöarbetarutbildningarna ADR och YKB (säkerhet på väg) samt ledarskapsutbildningarna Förtroendefullt samarbete och Step Up.


Code of Ragn-Sells

Ragn-Sells har påbörjat ett långsiktigt och omfångsrikt arbete som ska göra oss till en så inkluderande och tolerant arbetsplats som möjligt. Detta initiativ kallas för ”Code of Ragn-Sells” och består av en serie workshops där våra medarbetare gruppvis diskuterar frågor och lösningar som handlar om vårt beteende, lika möjligheter och hur vi förebygger diskriminering. 

Vi vill att våra anställda fokuserar på aktiviteter för ökat välmående och säkerhet på arbetsplatsen. Vi arbetar aktivt för att förebygga diskriminering så att alla anställda, oavsett bakgrund, har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. 

Instatakeover och Julens hjältar

År 2019 fortsätter vi initiativet med Instatakeover där våra anställda får ta hand om Ragn-Sells Instagram-konto under en vecka och dela sin jobbvardag.

I kampanjen "Julens hjältar" hyllar vi våra kollegor som gör skillnad och som ser till att viktiga sociala funktioner och samhällstjänster fungerar.

Läs mer om "Julens hjältar"


 

Arbetsmiljö

Vi jobbar aktivt och systematiskt för en säkrare arbetsmiljö.

Ragn-Sells främsta prioritet är att värna anställdas, entreprenörers, kunders och allmänhetens hälsa. Det finns potentiella hälso- och säkerhetsrisker i många av företagets processer och aktiviteter, för såväl anställda som kunder och entreprenörer. Dessutom innebär användningen av fordon och maskiner på allmänna vägar potentiella risker för tredje part.

"Vi har gjort ett omfattande arbete och många aktiviteter är numer kopplade till att vi ska bli mer hållbara och öka transparensen internt. Det är en del i den strategi som är satt till 2024"

Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef


Förebyggande arbete

Ragn-Sells arbetar systematiskt med att minimera risker och förebygga arbetsrelaterade olycksfall. Det förebyggande arbetet är det viktigaste när det gäller att förhindra arbetsplatsrelaterade olyckor. Safety First är ett ledord som genomsyrar Ragn-Sells interna arbetssätt och omfattar alla medarbetare.  Syftet är att alla ska ta ansvar för både sin egen och andras arbetsmiljö. Enkelhet och tydlighet är ledorden och vi lägger stor vikt vid aktiviteter och utbildningar som främjar säkerheten. För att minska negativ fysisk belastning på vår personal genomför vi kontinuerligt utbildningar i ergonomi för både tjänstemän och produktionsmedarbetare.

Vi förbättrar kontinuerligt vår förebyggande riskhantering och rapportering av risksituationer och avvikelser. 

För att nå en säkrare arbetsmiljö och minska antalet olyckor arbetar Ragn-Sells aktivt med kommunikation och information vad gäller vikten av att rapportera olyckor, tillbud och riskobservationer. Vårt förebyggande arbete består bland annat i att ha en hög inrapportering av riskobservationer och tillbud för att på så vis kunna undvika faktiska olyckor. Ragn-Sells använder ett systemstöd, där medarbetare lätt kan rapportera in risker, tillbud och olyckor, vilket avsevärt höjt medvetenheten för arbetsmiljöfrågor.

4,5 %

SJUKFRÅNVARO TOTALT 2019

 

Affärsetik

Ragn-Sells har åtagit sig att bedriva sin affärsverksamhet och bevaka sina intressen på ett lagenligt och etiskt sätt. Med verksamhet i många länder och en mängd olika processer, tjänster och produkter krävs ett brett perspektiv i vår syn på affärsetik.

Affärsetik är en central del av Ragn-Sells uppförandekod där det fastställs att företaget insisterar på hederlighet, integritet och rättvisa och inriktar sig på att upprätthålla och främja en affärsetik på högsta tänkbara nivå inom alla aspekter av sin verksamhet. 


Uppförandekod

Ragn-Sells etiska standarder beskrivs i vår interna uppförandekod. Koden ska strikt följas av alla företag inom koncernen liksom av alla medarbetare, befattningshavare och styrelsemedlemmar inom Ragn-Sells-koncernen på alla marknader och vid alla tidpunkter. Den fastställer att Ragn-Sells har åtagit sig att bedriva sin affärsverksamhet och bevaka sina intressen på ett lagenligt och etiskt sätt och uppmuntrar koncernen till att vara en ansvarstagande samhällsmedborgare. Koden anger Ragn-Sells förhållningssätt när det gäller lagefterlevnad, mänskliga rättigheter, anställda, affärsetik, intressekonflikter, företagets tillgångar och export till utvecklingsländer. Alla anställda måste genomgå en e-learning om Ragn-Sells uppförandekod.