Vår verksamhet i korthet

Vi är ett familjeägt företag i tredje generationen och grundades redan 1881. För alla generationer sedan starten har visionen om ett hållbart samhälle varit central för företagets utveckling. Här summerar vi vårt hållbarhetsarbete för 2019 i siffror. Vilka vi är, vad vi gör och hur vi ska bli en hållbar och ansvarsfull verksamhet 2030.

4,8 miljoner ton

Behandlat material

58

Antal anläggningar

1522

Antal anställda

3,68 MDKR

Omsättning

Kompetensföretag inom återvinning och miljö

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi är en del av Ragn-Sellskoncernen och finns även i Norge, Danmark och Estland. Totalt i koncernen är vi 2287 medarbetare, varav 1522 i Sverige.

Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll. På våra anläggningar ser vi till att avfallet behandlas och återvinns på ett miljöriktigt sätt. De återvunna råvarorna och materialen säljs vidare till process- och tillverkningsindustrin som ny insatsvara i deras produktionsprocesser, och som bränsle för energiproduktion. Under 2019 behandlade Ragn-Sellskoncernen 6,3 miljoner ton material, varav 4,8 miljoner ton i Sverige.

 

 

Tre affärsområden

Vår verksamhet är organiserad i tre affärsområden: Recycling, Treatment & Detox och New Value Chains.

Inom affärsområdet Recycling samlar vi in och återvinner material med etablerade avsättningar (t ex papper, plast, trä) och farligt avfall. Inom Treatment & Detox behandlar och avgiftar vi mer komplicerade avfallsströmmar och omvandlar dessa till nya råvaror (t.ex. aska, förorenade jordar/massor). New Value Chains handlar om att utveckla nya återvinningsflöden och affärsmodeller genom branschöverskridande och industriell samverkan. 

 

 

Uppströms och nedströms

Att arbeta både uppströms och nedströms är en förutsättning för att vara en förebild i skapandet av cirkulära och hållbara materialflöden som maximerar resursernas värde.

Dagens omställning från linjär till cirkulär ekonomi betyder att de affärsmodeller vi använder nu kanske inte finns kvar i framtiden. Därför har Ragn-Sells bestämt sig för att, i egenskap av tankeledare, främja en hållbar omställning genom samarbete såväl med samhället som med nuvarande och framtida affärspartners. 

 

 

Våra grundprinciper

För Ragn-Sells är avfall en resurs som, efter behandling och avgiftning, har ett värde som är lika stort, eller kanske till och med större, än värdet på en liknande orörd resurs. 

Den uppfattningen är också grundprincipen i vår strävan att omvandla samhället till en cirkulär ekonomi. Ragn-Sells modell för att utveckla cirkulära lösningar, där resurser används om och om igen, ska leva upp till tre grundprinciper: Att de facto minska behovet av att använda jungfruliga resurser, att avgifta cirkulära flöden, samt att inte lämna över våra miljöskulder till kommande generationer.

 

 

Aktiviteter på tre nivåer

Vår hållbarhetsresa inbegriper aktiviteter på lokal, taktisk och strategisk nivå.

På den lokala nivån har vi ett koncerntäckande program för styrning av lagefterlevnad inom miljöfrågor samt sociala och etiska frågor. På den taktiska nivån integrerar vi grundläggande lagefterlevnadsprocesser i vår dagliga verksamhet inklusive mål och uppföljningsprocesser. På den strategiska nivån strävar vi efter att göra vår röst hörd i den offentliga debatten om cirkulär ekonomi. 

 

 

Tillsammans med våra intressenter

Våra prioriterade intressentgrupper är de grupper som vi bedömer har störst inflytande på vår verksamhet och/eller påverkas mest av den.

Samarbete och en effektiv dialog med våra intressenter ger oss förmåga att uppfylla deras behov och förväntningar på oss och vårt företag.

 

 

Våra fokusområden

Ragn-Sells långsiktiga hållbarhetsstrategi stöder FN:s globala mål för en hållbar utveckling och Agenda 2030.

Vi har identifierat fyra fokusområden som kommer att leda Ragn-Sells mot en hållbar och ansvarsfull verksamhet 2030. De fyra fokusområdena är: Värdeskapande och innovation, Människor och kultur, Klimat och miljö samt Ansvarsfulla relationer.