Ansvarsfulla relationer

I det här avsnittet presenterar vi våra samarbeten för att driva hållbar utveckling i våra verksamhetsområden, lokala samhällen och inom den offentliga debatten.

Vår samverkan med andra marknadsaktörer, politiska representanter och företagsledare har stor betydelse för oss. Det stimulerar tekniska framsteg, innovation och ambitiösa initiativ som gör oss ledande inom utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle. 

Ragn-Sells långsiktiga strategi stöder målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Följande ambitioner leder Ragn-Sells mot en hållbar och ansvarsfull verksamhet 2030.

  • Genom samarbete och partnerskap med våra affärspartners och samhället utvecklar vi världsledande, avancerade, värdeskapande cirkulära lösningar.
  • Deponeringen av vårt nedströms-material på världsmarknaden övervakas och kontrolleras på ett transparent och regelrätt sätt och är praxis i samhället.
  • Minst 50 procent av alla våra inköp kommer från återvunna resurser.

Partnerskap och samarbete är avgörande för att omvandla vår linjära ekonomi till ett cirkulärt samhälle.

 

"Dagens omställning till cirkulär ekonomi betyder att de affärsmodeller vi använder nu kanske inte finns kvar i framtiden. Därför vill vi främja en hållbar omställning genom att samarbeta med både samhället och nuvarande och framtida affärspartners."

Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells


Ansvarstagande i vår värdekedja

Ragn-Sells har en omfattande värdekedja med leverantörer, affärspartner och kunder som samverkar i vår dagliga verksamhet. Med tanke på vår verksamhet, vilka vi är och var vi är verksamma, spelar vi ofta en betydelsefull roll i andra aktörers värdekedja, både som kund och som leverantör. Vi har därför, till skillnad från andra mer traditionella företag, en omfångsrik värdekedja som ställer krav på oss att agera som en ansvarstagande affärspartner i alla delar av vår verksamhet. 

 

Från nedströms till uppströms

För att kunna agera som en ansvarstagande affärspartner måste vi identifiera och vara medvetna om potentiella risker, både nedströms och uppströms. I våra nedströms aktiviteter kan vår samverkan med andra aktörer (lokala eller globala) medföra risker, t.ex. om andra aktörer inte respekterar lagar och bestämmelser avseende miljö, arbetsmiljö och ekonomi. I våra uppströms flöden finns risker för dåliga arbetsförhållanden för entreprenörer, inhyrda transportörer och arbetare på våra leverantörers och kunders anläggningar.

Ragn-Sells största inköp sker inom områdena underentreprenörer för transporter, fordon och utrustning till anläggningar samt drivmedel. För alla nya strategiska leverantörer genomförs en leverantörsbedömning som omfattar områdena kvalitet, ekonomi, miljö och sociala aspekter. För underentreprenörer avseende transporter ingår dessutom en försäkran om efterlevnad av Ragn-Sells uppförandekod, som en del i avtalet.

 

 

Återföring av material till samhället

Att återföra material till samhället är själva kärnpunkten i vår verksamhet. För att lyckas med detta sorterar och behandlar vi det insamlade materialet som sen blir till ny råvara i produktionsprocessen. Bland kunderna finns pappersbruk, plast-och metallindustrier samt även energibolag som använder avfallsprodukterna för elproduktion och fjärrvärme. Våra kunder är främst verksamma i Skandinavien och norra Europa, men ett litet antal finns även i Asien. 

 

Inköp och uppföljning

De flesta av Ragn-Sells inköp sker på områdena transport som utförs av underentreprenörer (anlitade transportörer), fordon och utrustning för anläggningar samt bränsle. Genom vår uppförandekod för leverantörer strävar vi efter att harmonisera våra inköpsprocesser samt våra krav på leverantörer och underentreprenörer och hur de följs upp.   

I leverantörsbedömningen ingår även en sållning på basis av miljö-, kvalitets-, säkerhets- och GDRP-kraven samt Ragn-Sells uppförandekod för leverantörer. Vid en eventuell avvikelse eller om klagomål uppkommer kan detta rapporteras till Ragn-Sells hållbarhetsavdelning som följer upp incidenten med utgångspunkt i den specifika situationen och rådande omständigheter. 


Socialt ansvarstagande

Ragn-Sells har ett aktivt engagemang i samhällsfrågor med anknytning till vår affär. Vi tar ställning i viktiga miljöfrågor och bidrar med framtidslösningar genom att påverka beslutsfattare och andra intressenter, utvecklar nya innovativa lösningar, skriver remissvar samt aktivt främjar cirkulär ekonomi i den offentliga debatten.

Tillsammans gör vi skillnad

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver samarbete. Vår starka lokala närvaro innebär att det är mycket viktigt för oss att skapa goda relationer med aktörerna i våra lokalsamhällen. Tillsammans kan vi hitta nya värdekedjor och affärsmodeller som främjar ett hållbart samhälle.