#60tonsfrågan - Från linjärt till cirkulärt

En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier.
Resurserna kommer inte att ta slut – det som tar slut är lättåtkomliga och högvärdiga fyndigheter. I takt med att de lättåtkomliga fyndigheterna tar slut blir det lönsamt att utvinna svåråtkomliga resurser – konsekvenserna av att utvinna dessa svåråtkomliga resurser leder bland annat till ökad energiåtgång – mer koldioxidutsläpp - mer gruvavfall – mer ingrepp i naturen etc. Det är viktigt att inse att de stora utsläppen av exempelvis koldioxid sker då naturresurser omvandlas till nya produkter – t ex så är stålproduktion en av Sveriges största källor till utsläpp av koldioxid. Genom att ersätta en del jungfruliga resurser med återvinning kan stora besparingar i utsläpp göras. För att lösa de globala utmaningarna måste vi minska uttaget av naturresurser och producera på ett annat sätt.

Redan idag finns avfallsflöden som innehåller högre halter av värdefulla ämnen jämfört med jungfruliga resurser men där ingen återvinning sker. Skälet till att ingen återvinning sker är flera bl a skalekonomi, teknologi men också att samhället genom lagar och styrmedel fokuserar på avfallsminimering snarare än att minska uttaget av naturresurser. Styrningen leder till att potentiella resurser ”dribblas bort” och ”nyttiggörs” i bullervallar och onödiga konstruktionsprojekt. Vi tror att det är klokt att spara denna typ av avfallsströmmar i materialbankar – dvs deponier - så att de finns tillgängliga för framtida generationer. De potentiella besparingarna i utsläpp av b.la koldioxid är enorma.

Som exempel, hela vår planet består av mycket järn men när det gäller järnmalm att bryta så kommer det endast räcka till för cirka 70 år framåt med dagens kända förekomster med ökade behov av energiinsatser samt ständigt sjunkande kvalitet. Den starka urbaniseringen tillsammans med befolkningsökningen kommer leda till att år 2050 bor 6,7 miljarder av de totalt ca 10 miljarder människor på jorden, i städer. Detta i jämförelse mot dagens 3,7 miljarder. Vilket i sin tur kommer att kräva enorma infrastrukturinvesteringar – och detta innebär att var 5:e år så kommer en ny miljonstad att behöva anläggas. Mer återvinning och klokare användning är ett måste tom för järn och därför behöver vi lägga i materialbankar. Dessutom finns det på EUs kritiska 20 lista andra grundämnen som redan idag är kritiska.

För att gå ifrån de linjära system som vi har idag behöver vi lägga fokus på cirkulära styrmedel. Det handlar om styrmedel som är med och påverkar efterfrågan på återvunnen råvara - detta för att det inte fortsätter att bara handla om att förfina nuvarande linjära system.

Hur ska detta göras mer konkret?

Vi måste fokusera på resursfrågan framför avfallsfrågan och se avfallet som en värdefull resurs! Att det behövs arbeta fram en plan för hur avfall kan omvandlas till resurser i kombination med att löpande fasa ut gifter ur kretsloppet blir mer och mer uppenbart ju mer forskningen kliver fram. Det lilla färskvatten vi har på jorden är hotat och det gäller att agera nu.

Styrmedlen behöver driva på en ökad efterfrågan på återvunna råvaror och gynna återvunna råvaror i förhållande till de jungfruliga men marknaden och regelverket är idag det omvända - vi straffar återvinning med ständigt ökande skatter och vi gynnar jungfrulig brytning - varför?

Vi tror även att vi kan göra mer när det gäller producentansvaret, det behöver ses över och utvecklas. Vi tror på ökad tillsyn och framförallt bättre marknadsförutsättningar för att kunna avsätta returmaterial.

Vi tror även att

  • Konsumentpåverkan kan leda till ändrade beteenden som driver ökad materialåtervinning genom att bidra till att efterfrågan ökar.
  • Att cirkulär produktdesign kan främjas där det är viktigt att återanvändning kan kvalitetssäkras - vi behöver tänka kretslopp redan när vi konstruerar saker.
  • En cirkulär upphandlingsstrategi som ökar kraven på återvunna material inom ramen för LOU behöver ligga på regeringens topp agenda
  • Att de statliga bolagen går i bräschen genom att staten ändar i sina ägardirektiv med krav på att en återvinningsstrategi ska upprättas, syftet är att maximera resursåtervinningen från de flöden de själva kontrollerar
  • För att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika aktörer där cirkulära styrmedel är en förutsättning.


Ragn-Sells och hela vår affär bygger i grunden på återvinning och avgiftning. Samhället har länge strävat efter kretsloppslösningar där samverkan är nyckeln för att lyckas. Vikten av samverkan blir än mer tydlig när det gäller att driva utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

De nationella och de globala målen

På Ragn-Sells är ambition är att vara en föregångare när det gäller att bygga in de svenska miljömålen i det egna hållbarhetsarbetet. Av Riksdagens 16 miljökvalitetsmål har vi gjort bedömningen att de tre mål där vår verksamhet har störst möjlighet att bidra till en positiv utveckling är Minskad klimatpåverkan, Giftfri miljö och God bebyggd miljö.
När det gäller de 17 globala målen för en hållbarutveckling (antagna av FN 2015) har vi på Ragn-Sells gjort bedömningen att vår verksamhet har störst potential att kunna bidra gällande mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Av all produktion av varor och tjänster som vi antingen konsumerar i Sverige eller exporterar för konsumtion utanför Sveriges gränser så motsvarar detta totalt 115 ton naturresurser/capita/år. 72 av dessa ton kommer från import så det är tydligt att vårt ansvar är globalt.

Fokus behöver läggas på att de lösningar som vi använder gör att uttaget av naturresurser minskar de facto. Att vi undviker att lösningarna inte skapa nya problem genom att giftiga ämnen sprids och att vi inte skickar skulder framåt till kommande generationer.

Vi behöver hitta nya möjligheter och tekniker att minska avfallsmängder och omvandla avfall till värdefulla resurser och hitta cirkulära flöden. Detta kan ingen aktör själv uppnå utan vi behöver samarbeta och samverka. Vi på Ragn-Sells, vi tycker att den här världen är för skön för att gå under och vi är säkra på att vi skulle kunna bli så mycket bättre, tillsammans!