"Låt många blommor få blomma!"

Referat från Almedalen 2017: Ragn-Sells, Kemira, EasyMining med stöd av Anders Finnson från Svenskt Vatten, Mats Johansson från Ecoloop och Peter Wallenberg från LRF bjöd under Almedalsveckan in till ett samtal om hur avloppsslammets viktiga resurser behöver återföras till jordbruket. Ett välfyllt seminarium ställde frågan om inte samhället är redo att fatta de nödvändiga besluten? Politikerna har skjutit på att fatta beslut i frågan i decennier vilket både hindrat innovationer och att ändliga resurser slösats bort.

Anders Kihl från Ragn-Sells påtalade att medvetenheten om vikten av att få till en systemsyn i samhället aldrig varit så påtaglig. Den systemöversyn som Anders presenterade betonade hur viktigt det är med en säkrad återföring av nödvändiga resurser till jordbruket, en effektiv avgiftning och även minskning av läckaget till Östersjön. I dag återförs fosfor från cirka 25 % av kontrollerad kvalitet av avloppsslammet till åkermark medan resterande 75 % hamnar som anläggningsjord eller sluttäckningsmaterial där väldigt lite av näringen nyttjas. "Vi måste sluta slösa bort resurserna på detta sätt" sade Anders och avslutande med att detta nu är en näringspolitisk fråga. Flera länder, med Tyskland i spetsen, går före och tydliggör vikten av fosforåterföring i sina regelverk.

Mats Johansson på Ecoloop gav en presentation om de olika innovationer som är på väg att utvecklas men där regelverket idag hindrar. Mats myntade begreppet ”låt många blommor blomma” med en uppmaning till politikerna om att sätta ner foten så att morgondagens lösningar nu kan få en möjlighet att utvecklas. En bransch som är viktig för dagens reningsverk och som ser stora möjligheter att bidra i en kommande teknikutveckling är kemiindustrin, enligt Bengt Hansen från Kemira. Bengt beskrev hur viktigt det kommer vara att ge förutsättningar för storskalighet, då kan en helt ny industri se dagens ljus.

Jan Svärd från innovationsbolaget EasyMining beskrev i slutdebatten hur deras metod, som bygger på skala, idag kan utvinna upp till 95 % av all fosfor ur förbränt avloppsslam. Alternativ teknik som i dagsläget används på vissa håll tar upp endast cirka 15%. ”Om rikspolitiken har svårt att bestämma sig, kopiera den lag som nu finns på plats i Tyskland” avslutade Jan. Peter Wallenberg från LRF var även han enig med övriga att den politiska oviljan att ange riktning skapar osäkerhet även i lantbrukarled. Det hindrar investeringar från att komma till stånd och skapar onödiga dialoger om vad som är rätt och fel. LRF tar inte ställning i teknikfrågan och har sedan i våras en ny kretsloppspolicy med målet att 80% av fosforn i avloppsvattnet ska återföras till produktionen senast 2030. Återföringen ska ske på ett sätt som ligger i linje med miljömålen 'Giftfri miljö' och 'Ingen övergödning och växtnäringen ska ha hög växttillgänglighet'. Det är därför viktigt att det skapas långsiktiga och tydliga regler för ökad återföring av växtnäring.

Svenskt vatten bidrar via REVAQ systemets aktiva uppströmsarbete i dagsläget till att 25% av välkontrollerat avloppsslam kan återföras till de svenska åkrarna. Anders Finnson från Svenskt vatten avslutade seminariet med att han lovade att ta stafettpinnen genom att initiera starten på ett fosfornätverk där inbjudan till en första träff planeras under hösten. 

Det var en alltså stor enighet bland samtliga deltagare att det är rikspolitiken som nu agerar bromskloss – oförklarligt då fosforn är en för viktig ändlig resurs som nu slarvas bort allt för lättvindigt. Regeringen behöver under hösten 2017 fatta ett beslut gällande Slamförordningen med återföringsmål för fosfor samt ett regelverk med dragkraft för innovation och säkra hållbara kretslopp.

Pär Larshans, Ragn-Sells