Referat: Rundabordsmöte om cirkulär ekonomi

Den 16 februari 2016 samlade Ragn-Sells en bred grupp aktörer från olika delar av näringsliv och samhälle till ett samtal om cirkulär ekonomi i Stockholm.

Hållbart resursutnyttjande, konsumtionsmönster, näringslivets drivkrafter och politikens möjligheter att skapa styrmedel och incitament var några av frågorna som lyftes i presentationer och i engagerade diskussioner mellan deltagare.

Kollage av bilder från rundabordsamtalen 2016

Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells, modererade diskussionen. Han lyfte fram att cirkulär ekonomi är ett nytt namn på en gammal företeelse eftersom naturen bygger på cirkulära system.

”Att utnyttja resurser på ett hållbart sätt finns i vårt DNA” sa Ragn-Sells VD Helena Karlsson i sitt välkomsttal.

Helena Karlsson menade att den politiska agendan är tydlig, Sverige ska vara ledande för att leva upp till globala mål. För det krävs förutsättningar för näringslivet att ställa om, att investera i ny teknik och samtidigt klara lönsamheten. Det handlar t ex om att det ska vara mer lönsamt att återvinna och återanvända än att använda jungfruligt material.

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representationskontor i Stockholm, gav en översikt av innehållet i EU-kommissionens handlingsplan om cirkulär ekonomi. En utgångspunkt var fokus på att gå ifrån det linjära tänkandet, mot en mer cirkulär ansats. Centrala byggstenar var produktdesign, produktionsprocesser, hållbar konsumtion, avfall och resurser från avfallsströmmar.  I handlingsplanen finns även sektorer och områden med särskilda utmaningar; plast, matsvinn, sällsynta råvaror, byggsektorn, biomassa, biobaserade produkter, innovation och investeringar samt uppföljning.

Leif Holmberg, tf Enhetschef för styrmedel klimat och luft på Naturvårdsverket, berättade att Naturvårdsverket förra året tog fram en rapport om näringslivets miljö- och klimatarbete för att visa positiva exempel. Cirkulär ekonomi fokuserar på ett nytt sätt på affärsmodeller, tidigare har kretsloppstänket delvis varit frikopplat från affären. Cirkulär ekonomi blir självklart för företagen om det skapar förutsättningar för ökad lönsamhet. En annan aspekt av cirkulär ekonomi är delningsekonomin där stora möjligheter finns. Leif Holmberg lyfte att det finns många hinder som behöver undanröjas för att nå en cirkulär ekonomi, tekniska, ekonomiska, lagmässiga och kulturella hinder. Det handlar om att utveckla nya styrmedel och ta bort falska incitament.

”En miljödriven affärsutveckling behövs för att nå miljömålen”, sa Leif Holmberg.

Anders Wijkman, ordförande i Romklubben, Miljömålsberedningen och Återvinningsindustrierna, gav ett långsiktigt perspektiv på frågorna. Utmaningarna som följer av att ekonomin inte har varit anpassad efter hållbarhetsagendan har diskuterats sedan 70-talet. Vi behöver fortfarande utveckla styrmedel och ramverk som möjliggör att vi fångar upp naturens dimension. Fördelarna för företagen har visats i ett antal rapporter och en ekonomi som vårdar det man skapat är bättre för både lönsamhet och sysselsättning. EU-förslaget är ett bra steg i rätt riktning men många steg återstår. Det finns behov av att skärpta målsättningar, till exempel att skapa marknader för återvunnet material. En nyckelfaktor är att inkludera hela ekonomin, och inte minst lyfta designfrågorna. Skattefrågan är central, i nuläget kommer svenska skatteintäkter till 60 % från skatt på arbete, men bara omkring 5 % är skatt på energi, råvaror och påverkan på naturen.

Tre representanter från olika delar av näringslivet kommenterade presentationerna

Lena Hök, Hållbarhetschef Skandia, lyfte fram ett exempel inom social hållbarhet. När sjukskrivningar i Sverige ökade kraftigt gjorde Skandia en stor satsning på förebyggande hälsoarbete, ”prehab”. Tvärt emot vad många rekommenderade utökade Skandia sina åtaganden och erbjöd vård redan innan människor blev långtidssjuka. Det betalade sig, sjukskrivningar hos Skandias kunder halverades. Det visar vikten av att våga vara innovativ och satsa resurser på allvar.

Sören Eriksson, Affärsutvecklare PREEM, beskrev cirkulär ekonomi som en fantastisk möjlighet inom energiområdet, men att det är mycket stora energimängder som behöver ställas om. Tillgång till nya råvaror är centralt och svårt att klara. Globala råvarupriser har enorm betydelse för branschen och är den fråga som tillsammans med politiken kommer att styra utvecklingen framåt. Tillsammans med återvinningsbranschen har energibranschen stora möjligheter. 2045 ska oljan vara ute ur bilden – det måste energibranschen förhålla sig till och ställa om i grunden. Som möjliga styrmedel nämnde Sören Eriksson kvotplikter och skatter.

Daniel Doeser, VD RSM & CO, menade att efterfrågan på företagets konsulttjänster hade förändrats över tid. Tidigare efterfrågades hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsrådgivning, nu ställer kunder i ökande grad frågor om cirkulär ekonomi som ligger nära affärsmodellen. Det största hindret för omställning är människors mindset, när inställningen till hållbarhet förändras kommer de stora förändringarna möjliggöras. En viktig fråga är då hur man når ut till de som ännu inte engagerat sig eller har kunskap, så att beteendeförändringar kan komma till stånd.

Deltagarna vid ett antal runda bord diskuterade talarnas inlägg och frågor om hur konkreta steg kan tas mot en cirkulär ekonomi. Ett antal förslag på styrmedel, avregleringar, initiativ och investeringar som behövs kom fram i samtalen.

Ladda ned en sammanfattning från de olika rundabordssamtalen

I en sammanfattande panel tog talarna fasta på bredden av frågorna. Att nå en cirkulär ekonomi är en gemensam utmaning – en enskild individ, ett enskilt företag eller en enskild institution kan inte bli cirkulär på egen hand. Det är en fråga som spänner över många branscher och frågor, ibland motsägelsefullt, ”vi behöver ett nytt operativsystem i samhället, men samtidigt handlar det om detaljer och specifika förutsättningar i olika branscher”. Samverkan och arenor för informationsutbyte, liksom regleringar inom konsument-, producent- och skattelagstiftning, utbildning och information är ingredienser i ett recept på framgång.