Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att hitta vägen ut ur en förlegad utvecklingsidé och skapa hopp för framtiden. I en cirkulär ekonomi finns inget avfall, utan resurser som tas om hand på bästa möjliga sätt. Näringslivet har börjat tänka cirkulärt, men gamla regelverk styr fortfarande samhällets totala förbrukning åt fel håll. Ett samhälle som inte respekterar planetens gränser kommer inte överleva.

cirkulär ekonomi illustration
Illustration ©Ragn-Sells AB

Den 16 februari 2016 samlades en bred grupp aktörer från olika delar av näringsliv och samhälle till ett samtal om cirkulär ekonomi i Stockholm. Hållbart resursutnyttjande, konsumtionsmönster, näringslivets drivkrafter och politikens möjligheter att skapa styrmedel och incitament var några av frågorna som lyftes i presentationer och i engagerade diskussioner mellan deltagare.