TerraFutura Water™

TerraFutura Water™ är ett koncept där vi i små och medelstora projekt åtar oss muddring/tömning, avvattning och vattenrening.

Vi går igenom ert behov och upprättar en lösningsbeskrivning som vi genomför med all omkringliggande service, t.ex. myndighetskontakter och kontroller samt dokumentation. Exempel på fall där vår teknik med fördel kan användas är rengöring av cisterner, att avlägsna sediment från dagvattendammar eller i samband med marksaneringar.

TerraFutura Water

Att hantera vatten är ofta en komplex verksamhet med hårda miljökrav. Nya direktiv kommer ständigt som reglerar dagvattenhantering, i takt med att vi blir mer och mer medvetna om de olika kemiska ämnen som sprids i sjöar, hav och vattendrag. Vi har en bredd i kompetens och utrustning som kan kombineras för att lösa de flesta situationer som uppstår.

Vid en förfrågan gör vi en behovsanalys som ofta innebär ett platsbesök. Vi kan utföra kontroller och provtagningar av vatten och sediment som vi sedan analyserar i vårat eget laboratorium för att optimera den tekniska lösningen.

Exempel på den utrustning vi använder är minigrävare för upptag av sediment, centrifuger och geotuber för avvattning och olika typer av filter för rening. Vi kan också använda kemiska reningstekniker för besvärliga vatten.

Vi presenterar vår lösning ihop med en offert. Vid en beställning etablerar vi utrustning och driver denna med våra erfarna operatörer. I erbjudandet ingår att vi tar omhand alla restprodukter som uppstår, t.ex. avskilda slammer och kasserat filtermedia och bortskaffar dessa på våra godkända anläggningar.

Analys, planering Analys, planering
Behandling Behandling
Dokumentation Dokumentation
Transport Transport

Ladda ner våra erbjudanden

TerraFutura Water

Frågor och funderingar?

Kontakta oss gällande erbjudanden inom Mark & vatten
Skicka en förfrågan

Rent Dagvatten och Ragn-Sells i sammarbete för enklare dagvattenhantering

Samarbetet mellan Ragn-Sells företaget Rent Dagvatten innebär att dagvattenansvariga kan lösa dagvattenhanteringen på ett affärsmässigt och miljösäkrat sätt.

www.rent-dagvatten.se

Stäng
Stäng