TerraFutura Wash

TerraFutura Wash™ är namnet på vår mobila anläggning för materialtvätt. Anläggningen tvättar och sorterar sand-, grus-, och stenmaterial för att avskilja oönskade ämnen och partiklar så materialet går att använda igen, som t.ex. sandningssand eller filtersand.

TerraFutura Wash riktar sig primärt till kunder som ser fördelarna med en cirkulär återanvändning av stora mängder sand, grus och makadam. Vår lösning sänker kostnaderna, förflyttar avfall uppåt i avfallshierarkin samtidigt som vi minimerar brytningen av jungfruligt material.

Sand- och jordtvätt

Vi hjälper exempelvis vattenverk rena sina sandbäddar eller kommuner med återbruk av halkbekämpningsgrus. Vår storlek gör att vi kan ta på oss större, infrastrukturella projekt över större geografier – t.ex. tvättning av makadam längs med banvallar över landet.

De flesta uppdrag, stort som litet, börjar med en noggrann analys av det material som skall återvinnas för att säkerställa att vi hanterar materialet rätt och att vi kommer med rätt utrustning. Tillsammans med kunden bestämmer vi när jobbet skall påbörjas – sedan tar Ragn-Sells över och etablerar utrustningen, rengör massorna och behandlar materialet. Krävs tillstånd hjälper vi till med myndighetskontakterna. Vår målsättning är att våra kunder ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi presenterar vår lösning ihop med en offert. Vid en beställning etablerar vi utrustning och driver denna med våra erfarna operatörer. I erbjudandet ingår att vi tar omhand alla restprodukter som uppstår, t.ex. avskilda föroreningar.

Vår anläggning separerar materialet i sju olika storleksfraktioner samt avskiljer organiskt material såsom löv, torv och sågspån. Storleken på fraktionerna kan till viss del anpassas så de bättre kan passa olika. 

Kombinera gärna denna tjänst med

Tjänsten omfattar

Analys, planering Analys, planering
Behandling Behandling
Dokumentation Dokumentation
Transport Transport

Ladda ned våra erbjudanden

TerraFutura Wash

Frågor och funderingar?

Kontakta oss gällande erbjudanden inom Mark & vatten
Skicka en förfrågan
Stäng
Stäng