Vårt miljöarbete

Vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet. Ett sätt är att hela tiden hitta nya tekniker för att kunna återvinna så mycket som möjligt. Andra sätt som vi arbetar med är att fortsätta täcka deponier och samla in gas från dessa, göra miljöförbättrande investeringar i våra anläggningar och satsa på att hitta mer miljöanpassade bränslen till våra fordon.

Avfallshanteringen

Målet med Ragn-Sells verksamhet är att omvandla avfall till resurser och därmed bidra till ett mer effektivt utnyttjande av jordens tillgångar. Vi har också en viktig roll i att avgifta samhället från material som vi inte lägre vill ska vara en del av kretsloppet. Vår verksamhet har därmed en betydande positiv miljöpåverkan. Men vår verksamhet innebär också negativ miljöpåverkan, främst genom utsläpp från våra fordon, behandlingsanläggningar och deponier. Vi arbetar ständigt med att begränsa denna miljöpåverkan, bl.a. genom åtgärder för att minska utsläpp till vatten, innovativa fordonslösningar, sluttäckning av deponier och tillvaratagande av deponigas för uppvärmning av fastigheter.

Transporter

Under 2012 fattade Ragn-Sells ett beslut om att senast 2020 ha minskat koldioxidutsläppen från de egna transporterna med 50 procent jämfört med 2008. För att nå målet arbetar vi med att förbättra vårt körsätt, se över ruttoptimeringen, byta ut fordon till de med effektivare/renare motor och testar även alternativa tekniker och drivmedel. För att få en effektiv kontroll av fordonens bränsleförbrukning ingår Ragn-Sells i de stora fordonstillverkarnas vagnparkssystem. Systemen kan dessutom analysera körtekniken vilket resulterar i konkreta tips på hur körbeteendet kan förbättras för att minska bränsleförbrukningen. Ragn-Sells ligger långt fram när det gäller egna fordonstester för att utvärdera alternativa tekniska lösningar och drivmedel. Idag finns fordon som drivs med gas, etanol, metandiesel, bio-dimetyleter och HVO i drift runt om i Sverige. Det finns även ett antal fordon med elhybridteknik. Många av dessa tester sker i nära samarbete med forskningsavdelningen på
Volvo Lastvagnar.

Energibesparing

Det är viktigt för oss att kunna minska den klimatpåverkan som förbrukningen av el och fjärrvärme ger upphov till, inte minst eftersom vi är ett energiintensivt företag. Under åren 2015-2017 har Ragn-Sells avtalat att all elenergi till verksamheten ska vara från vattenkraft, vilket gör att vi räknar med ett nollutsläpp av växthusgaser från el-användningen.

Utsläpp från avfallssektorn

De största utsläppen av växthusgaser från Ragn-Sells verksamhet kommer från deponierna i form av deponigas. Deponigas består bl.a. av metangas, en växthusgas som är ca 21 gånger starkare än kol­dioxid och som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Deponigasen genereras till stor del av avfall som deponerats tidigare enligt då gängse metoder, men eftersom organiskt avfall nu istället återvinns i allt högre grad kommer utsläp­pen från deponierna på sikt att minska. De totala utsläppen av växthusgaser från våra deponier motsvarar ca 0,3 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt som deponigas är ett potentiellt miljöproblem är det också en resurs. Deponigas från Ragn-Sells deponier samlas in och används som bränsle både internt och externt, främst för uppvärmning men även i anläggningar för kylning av fastigheter samt för lokal elproduktion.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng