Arbetsmiljöorganisation och arbetsformer

För att jobba i enlighet med vårt syfte på arbetsmiljöområdet ska vi organisera oss på följande sätt. Arbetsmiljöorganisationen är organiserad på tre nivåer:

- Lokal nivå: Arbetsställe. Operativ arbetsledning kan ansvara för flera arbetsställen
- Regional nivå: Regional skyddskommitté
- Nationell nivå: Nationell skyddsråd

Tyngdpunkten i arbetsmiljöarbetet utgår ifrån regionen och det åligger varje regionchef och i förekommande fall funktionschef att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt vid varje tidpunkt gällande rätt och enligt Ragn-Sells gemensamma riktlinjer. Delegation av arbetsuppgifter enligt arbetsmiljölagstiftningen sker till respektive berörd befattningshavare i relation till dennes ansvar och befogenheter i det enskilda fallet. Se separat pm samt enskilda delegat.

1. Lokalt systematiskt arbetsmiljöarbete

Det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas konkret på våra arbetsställen och avrapporteras vid de ordinarie produktionsenheternas möten som skall genomföras minst 4 ggr per år där samtliga medarbetare i produktionsenheten kallas vilket inkluderar tjänstemän som är delaktiga i verksamheten. Sammankallande till dessa möten är produktionsenhetschefen. Lokalt arbetsmiljöarbete på större gemensamma arbetsplatser bör samordnas och avrapporteras bäst genom lokala skyddskommittémöten med samma mötesfrekvens som de ovan beskrivna. Frågor som inte kan lösas lokalt hänskjuts till regionala skyddskommittéer. Det åligger dock varje regionchef att tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Mötena i skyddskommittéerna ersätter inte detta arbetsmiljöansvar. Antalet arbetstagarrepresentanter representerande Transportarbetareförbundet skall motsvara antalet deltagare från arbetsgivarerepresentanter och utses av Transportarbetareförbundet.

2. Regionala skyddskommittéer

Det finns tre regionala skyddskommittéer; Nord, mitt och syd. Funktion behandling, deltar på regional nivå inom respektive geografiskt område. Kommittén sammanträder fyra gånger per år. För att ytterligare förstärka det regionala arbetsmiljöarbetet har inom respektive region/funktion utsetts en tjänsteman som är arbetsmiljösamordnare som skall stödja cheferna och vara garanten för ett enhetligt och väl genomfört systematiskt arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljösamordnaren är sammankallande till den regionala skyddskommittén. De regionala kommittéerna består av regionchef, avdelningschefer, arbetsmiljösamordnare och arbetstagarrepresentanter. Antalet arbetstagarrepresentanter skall motsvara antalet deltagare från arbetsgivareparten. I regionala skyddskommittéer ingår även representanter från andra fackliga organisationer, ex. Unionen och SI (Sveriges Ingenjörer).
Arbetsmiljösamordnarna har dessutom regelbundna möten tillsammans med den centrala arbetsmiljöenheten för att skapa förutsättningar för ett enhetligt systematiskt arbetsmiljöarbete.

3. Nationell skyddsråd

På nationell nivå finns en skyddskommitté som övergripande beslutar om riktlinjer och prioriteringar i arbetsmiljöarbetet. Kommittén sammanträder två gånger per år. Här deltar Arbetsmiljöchef som också är sammankallande, Personalchef, Kvalitets- och Miljöchef, Skyddsingenjör, Fordons & Utrustningschef och arbetstagarrepresentanter. Ragn-Sells har ej slutit avtal om en Nationell skyddsråd med Transportarbetareförbundet. Alla frågor och beslut rörande Transportarbetareförbundets medlemmar skall hanteras utifrån AML-MBL och rådande arbetsmiljööverenskommelse.

4. Central arbetsmiljöenhet

Som stöd för det regionala arbetsmiljöarbetet när det gäller att ta fram rutiner och sprida nyheter och se till att vi jobbar enhetligt inom arbetsmiljöområdet finns det på nationell nivå  även en central arbetsmiljöenhet som består av Arbetsmiljöchef och skyddsingenjör vars uppgift är att koordinera och bidra med enhetliga rutiner och vägleda i arbetsmiljöarbetet i den Svenska verksamheten.  I uppdraget ingår att vid behov bistå vid riskinventeringar och riskanalyser, bevaka marknaden avseende tekniska hjälpmedel, skyddsutrustningar m.m. och tillse att samverkan sker med fackliga organisationer avseende arbetsmiljöfrågor av gemensam karaktär, ta fram utbildningsplaner och genomdriva enskilda utbildningar inom arbetsmiljöområdet. För att koordineringen skall fungera genomförs kontinuerliga möten med arbetsmiljösamordnarna i regionerna och facklig arbetsmiljösamordnare. En av Transportarbetareförbundet utsedd facklig arbetsmiljösamordnare ingår i den centrala arbetsmiljöenheten på heltid och verkar som stöd till de regionalt utsedda huvudskyddsombuden.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng