Vårt hållbarhetsarbete

Vår strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där mer och mer av det insamlade avfallet återanvänds eller återvinns.

I över 80 år har Ragn-Sells arbetat med insamling, behandling, återvinning och sanering av många typer av avfall. Vår strävan är att bidra till ett cirkulärt materialflöde där mer och mer av det insamlade avfallet återanvänds eller återvinns. Återvinning av material ger ett mer effektivt resursutnyttjande och en minskad klimatpåverkan. Genom våra tjänster för omhändertagande av farligt avfall och förorenade jordar bidrar vi också till att uppnå Sveriges nationella miljömål om ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö”.

Fokus för vårt hållbarhetsarbete bestäms utifrån de hållbarhetsfrågor som är väsentliga för verksamheten och där vi har störst möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att identifiera de hållbarhetsfrågor som är viktigast för Ragn-Sells och för våra prioriterade intressenter genomfördes under 2015 och 2016 en väsentlighetsanalys där de områden som ansågs viktigast av både Ragn-Sells och de prioriterade intressentgrupperna utgör våra väsentliga hållbarhetsaspekter. Värderingen av hållbarhetsaspekterna kommer att ses över löpande i dialog med de viktigaste intressentgrupperna för att säkerställa att vårt hållbarhetsarbete har rätt fokus.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng