Organiskt avfall

Återvinning, energiutvinning och avgiftning av kretsloppet.
Genom rötning och kompostering, som gödsel på åkermark och som biobränsle kommer det organiska avfallet tillbaks i kretsloppet – vilket är något Ragn-Sells jobbar för. Varje dag. Vi har lång erfarenhet och stor kompetens kring hanteringen av organiskt avfall.

Matavfall från livsmedelsindustrin, butiker och restauranger och avloppsslam och andra typer av organiska slammer räknas till det organiska avfallet som vi tar hand om på våra anläggningar.

Det livsmedelsrelaterade avfallet från exempelvis butiker, restauranger och livsmedelsindustri kan till exempel komposteras. Då får man en mycket näringsrik slutprodukt som till exempel kan användas vid tillverkning av jordförbättringsmedel.

En annan metod att behandla organiskt material är rötning. Vi rötar organiskt avfall från hushåll, industri och andra verksamheter. Vid rötning bildas biogas och biogödsel. Biogasen är mycket energirik och kan med fördel användas som fordonsbränsle. Sju kilo matavfall som omvandlas till biogas motsvarar ungefär 0.7 liter bensin!

Biogasen kan också nyttjas för el- eller värmeproduktion.  Biogas är en förnybar energikälla som ingår i naturens eget kretslopp. Det innebär att den inte bidrar till ökad växthuseffekt då den används, till skillnad från till exempel olja och kol.  Restprodukten från rötning, Biogödsel, är rik på näring och mullämnen. Den biogödsel som Ragn-Sells producerar återförs till lantbruket.

Ragn-Sells har lång erfarenhet av hantering och spridning av slam från avloppsreningsverk på åkermark. Då avloppsslam används på åkermark återförs dess innehåll av näringsämnen till kretsloppet. På våra anläggningar kan vi även ta emot och behandla andra typer av organiska slammer.

Läs vår ståndpunkt gällande avloppsslam

Läs mer om våra tjänster kring organiskt avfall.  

 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng