Heljestorp

På vår anläggning Heljestorp utanför Vänersborg/Trollhättan i Västra Götaland tar vi emot och hanterat de flesta avfallsslag från hushåll och verksamheter – totalt per år ca 500 000 ton avfall. Anläggningen sysselsätter i dag ca 70 personer.

Heljestorp flygbild

Bland annat sker följande verksamhet:

  • Deponering av farligt och icke farligt avfall
  • Sortering och rötning av hushållsavfall samt avfall från livsmedelsindustri. Det ger biogas som fordonsbränsle och biogödsel som sprids på åkermark.
  • Sortering, krossning och lagring av grov-, bygg-, affärs- och industriavfall. Detta ger bränsle till kraftvärmeverk, konstruktionsmaterial samt att metaller återvinns.
  • Lagring av återvinningsmaterial inklusive brännbart verksamhetsavfall och balat hushållsavfall
  • Behandling av vatten och slam
  • Hantering och mellanlager av farligt avfall
  • Sönderdelning och granulering av däck för tex användning på konstgräsmattor
  • Mottagning, mellanlagring, deponering och behandling av förorenade jordar
  • Upparbetning av avloppsreningsslam till bla anläggningsjord och slam för spridning på åkermark
  • Behandling av askor och slagg

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng