Remissvar: deponiskatten

Ragn-Sells är remissinstans till Naturvårdsverket i sin pågående översyn av deponiskatten.

De frågor som ställts av Naturvårdsverket är följande:

  1. Anser ni att något undantag i 11 § bör tas bort eller att något undantag bör läggas till? Ange i så fall skälet till ert ställningstagande t.ex. det har tillkommit ny teknik för att behandla avfallet eller ny kunskap om miljörisker eller annat.
  2. Ser ni några andra problem eller möjligheter med 3, 6 och 11 §§ i  lagen (1999:673) om skatt på avfall?

Sammanfattningsvis anser Ragn-Sells att:

  • deponiskatt bör avskaffas på sådana avfall som potentiellt kan utgöra framtidens råvaror
  • deponiskatt bör avskaffas på sådana avfall som har potential att bli ett framtida miljö- eller hälsoriskproblem för samhället (dvs innehåller utfasningsämnen eller  förhöjda halter relativt bakgrundshalter)
  • återvinningsindustrin ska likabehandlas med gruvindustrin vad gäller deponi- och energiskatt när deponin fungerar som gruvtäkt och nyttigheter utvinns ur dessa
  • anläggningsbegreppet måste anpassas till dagens situation där återvinningsanläggningar på en och samma gång kan fungera som deponier och avancerade behandlingsplatser för olika former av avfall

Läs hela remissvaret.

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng