Remissvar om avfallssutredningen

MOT DET HÅLLBARA SAMHÄLET – RESURSEFFEKTIV AVFALLSHANTERING, SOU 2012:56

Här är sammanfattningen av Ragn-Sells remissvar:

Ragn-Sells tillstyrker:

  • Alternativförslaget att producenternas ansvar för insamling av förpacknings- och tidningsavfall kvarstår.
  • Förslaget att hushållsavfall begränsas till att omfatta enbart avfall från bostäder, d v s verksamheter får ta ansvar för allt sitt avfall.
  • Förslaget att grovavfall, skrymmande eller icke brännbart hushållsavfall, ska få samlas in och omhändertas av verksamhetsutövare som godkänts av den myndighet regeringen utser.
  • Samtliga förslag beträffande tillsyn.

Ragn-Sells tillstyrker med viss reservation:

  • Förslaget om att införa avfallshierarkin i miljöbalken.
  • Reservationen rör hänvisningen till orimlighetskriteriet i 2 kap. 7 § i miljöbalken för undantag från avfallshierarkin.

Ragn-Sells avstyrker:

  • Förslaget att kommunerna har ansvar för insamlingen av förpackningar och tidningar.
  • Med tanke på förslagets genomgripande karaktär och eftersom utredningen inte innehåller annat än mycket allmänna bedömningar rörande konsekvenserna, anser Ragn-Sells att förslaget inte kan utgöra grund för lagstiftning

Läs resten av remissvaret

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng