Samhällsaktör - Våra ståndpunkter

Ragn-Sells på väg

Information och ståndpunkter

Positions-PM: Cirkulär Ekonomi

Positions-PM: Fosforåterföring

Positions-PM: Deponiskatt

Avloppsslam - En grön resurs 

Policies

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Arbetsmiljöpolicy

Uppförandekod

Code of conduct

Trafiksäkerhetspolicy  

Remissvar och kommentarer

2017-02-10: Yttrande över Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99), dnr M2015/04128/Nm

2016-09-29: Yttrande över samrådsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. TNR 2016-0047

2016-06-10: Yttrande över delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål, dnr M2016/00703/KI

2016-06-07: Yttrande över förslag till Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar, Dnr Fi2016/00774

2016-05-16: Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM (2016) 157 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

2016-02-18: Ragn-Sells yttrande över Europeiska kommissionens förslag COM (2015) till meddelandet om Cirkulär ekonomi (M2015/04155/Mn)

2016-01-22: Yttrande över förslag till ändring av Naturvårdsverket föreskrifter (NFS 2005:10), dnr NV-07152-14

2016-01-21: Yttrande angående Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag, delen "Prövning av miljöfarliga verksamheter, M2015/02675/R

2015: Position paper on the EU framework on he Circular Economy

2015: Survey - Public Consulation on the functioning of Waste Markets in the European Union

2015-09-04: Yttrande till remiss "Ändringar i avfallsförordningen med anledning av nya EU-bestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändring i EU:s avfallsförteckning", M2015/2724/R

2014-10-29: Remissvar på Europeiska kommissionens förslag till revidering av fler av EU:s avfallsdirektiv

2014-10-13: Höjd skatt på naturgas, bekämpningsmedel och avfall

2014-06-27: Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål

2014-03-28: Hållbar återföring av fosfor

2013-10-30: Kommentar angående Hållbar fosforåterföring

2013-04-29: Översyn av deponiskatten

2012-12-20: Avfallsutredningen, SOU 2012:56

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng