Projekt

Projektbeskrivning Industriell symbios

Tyngdpunkten i Graham Aids doktorandarbete är att analysera de roller som avfallshanteringssektorn kan spela i en innovativ regional resurshantering. I sin forskning vid Linköpings universitet och KTH undersöker Graham Aid tvärvetenskapligt samarbete för regional resurshantering med fokus på områdena industriell symbios, innovativ avfallshantering, och ICT lösningar.
 
År 2013 disputerade Graham Aid inom Industriell Ekologi vid KTH (se kappa dokumentet har). Hans forskning var uttryckligen normativ i sin strävan att förbättra förståelsen för, och göra varaktig resurshantering av, bygg- och rivningsavfall och symbios i Stockholmsområde. Kärnmetoder som valts för att arbeta mot detta mål var actionforskningsmetoder (inklusive intressentengagemangsprocesser) och analysverktyg inom industriell ekologi som materialflödesanalys och livscykelanalys.
 
I 2014 började Graham Aid på LiU’s avdelning för Miljöteknik där han fokuserar på avfallshanteringssektorns roll med tyngd på hållbara affärsmodeller och regional bioekonomi. Några av hans pågående samarbetsprojekt och publikationer finns nedan.
 
Pågående samverkansprojekt

 • Value From Waste (Formas) - läs mer
 • Spill till Guld (Vinnova) - läs mer
 • Industrial Symbiosis Data Platform (ISIE)  - läs mer 
 • Baltic Center for Sustainable and Innovative Material Management (BSR): - läs mer 
 • Use of black soldier flies for high value waste conversion (Vinnova/SLU)

Diva publikationer

--------------------------------------------------------------------------------

Fler projekt:

 

 • Hållbar avfallshantering, IVL - Nytt 2004
 • Effektivare avfallstransporter, EFFA (VINNOVA-projekt; SP, Högskolan i Borås, Högskolan i Kalmar,IVL Svenska Miljöinstitutet,Linköpings Universitet) - Nytt 2003
 • Stresstolerans och stressindex för fem Salix-kloner efter lakvattenbevattning (uppdragsprojekt, SLU) - Avslutat 2003
 • Hormonstörande ämnen i lakvatten (uppdragsstudie, IVL Svenska Miljöinstitutet) - Avslutat 2003
 • Förfinad rutinanalys för bestämning av kvalitén på återvunnen plastråvara vid standardisering (doktorandstudie, KTH Polymerteknologi) - Avslutat 2002
 • Balning av avfallsbränsle (doktorandstudie, Kalmar Högskola) - Nytt 2002, pågår 4 år
 • Förnybar energi ur avfall, RENEWA (blandad intressentgrupp ledd av Ecotraffic ERD) - Slutrapport kvarstår
 • Optimerad lokal lakvattenbehandling, OLLINS (tvärvetenskaplig grupp av 25 forskare och Ragn-Sells med SLU som huvudsökande) - Medel ej beviljade av Mistra (2001) resp. Formas (2002)
 • Utveckling av deponistabilitet över tiden (doktorand anställs, SLU) - Nytt 2001, pågår 4 år
 • Geoelektrisk detektion av lakvattenplymer (doktorandstudie, KTH) - Avslutat
 • Utvärdering av lakvattenbehandlingsmetoder (IVL, 3 år) - Avslutat 2003
 • Karakterisering av avloppsvatten (IVL, 3 år) - Avslutas 2004
 • Transport av PAH på kolloider i lakvatten (SLU, IVL) - Avslutat
 • Karakterisering och toxicitetsbestämning av lakvatten (IVL, 3 år) - Avslutat
 • Mineralfylld polypropen i upprepat kretslopp (Plastkretsen AB m. fl., finansierat av AFR) - Avslutat
 • Elektrostatisk återvinning av pappers- och plastavfall i förpackningar (EU/Brite-Euram, 4 år) - Avslutat
 • Hälsorisker i däcksåtervinningens arbetsmiljö (KTH) - Avslutat
 • Humusegenskaper i deponier på lång sikt (SLU) - Avslutat
 • Systemanalys av organiska avfallsflöden i Stockholm (IVL, KTH & SLU) - Avslutat
 • Mikrobiell nedbrytning av olika substrat (Ragn-Sells) - Avslutat
 • Potentiellt läckage från deponier på lång sikt (licentiatstudie, KTH) - Avslutat

 

 

Stäng
Stäng