Bidrag - Forskning & utveckling

För att bli föremål för bidrag från Ragnar Sellbergs Stiftelse gör vi en indelning av ansökningarna i olika kategorier. Vi vill passa på att poängtera att stiftelsen endast i undantagsfall ger bidrag såsom rena reseersättningar.

Kategori 1:

Omfattar enklare förfrågningar av karaktären examensjobb eller specialarbeten av olika slag. Omfattningen av dessa arbeten kan vara från ett par veckor till kanske 10 veckor. Stor vikt läggs här vid att handledning är säkerställd.

Ersättningsnivåer för denna typ av förfrågningar har historiskt varierat på mellan 10.000 SEK till 40.000 SEK.

Här ställs lite enklare krav på ansökning:

  • Av sökanden undertecknad sammanfattning.
  • En plan som beskriver arbetet över tiden.
  • Sökandens CV.

Kategori 2:

Omfattar lite mer ingående arbeten som kan utgöra en del i licentiat- eller doktorandarbete. Erfarenhetsmässigt varar dessa mellan 6-12 månader. Här krävs en bättre dokumentering kring idé, genomförande och analys.

Ersättningsnivåerna för denna typ av förfrågningar har tidigare legat på 50.000 SEK till 150.000 SEK.

Här finns krav på vad ansökan skall innehålla:

  • Av sökanden undertecknad sammanfattning
  • Specificerad plan som på kort och klart sätt beskiver projektets mål, metoder, tidplan, eventuell samverkan med andra forskare, kommenterad budget samt litteraturreferenser.
  • Sökandens CV med ev. tidigare publicerade arbeten.

Kategori 3:

Omfattar stora delar av ett licentiat- eller doktorandarbetet.
Här krävs i de allra flesta fall djupare kontakter med personliga presentationer med efterföljande styrelsebeslut. Stor vikt läggs vid referenser och den underliggande idén.

Här finns krav på vad ansökan skall innehålla:

  • Av sökanden undertecknad sammanfattning
  • Specificerad plan som på kort och klart sätt beskiver projektets mål, metoder, tidplan, ventuell samverkan med andra forskare, kommenterad budget samt litteraturreferenser.
  • Sökandens CV med ev. tidigare publicerade arbeten. 

Logo Ragnar Sellbergs Stiftelse

Stäng
Stäng