Pressmeddelande

2008-04-07

Ragn-Sells nya hybridlastbil – Ett stort steg mot det hållbara samhället

Ragn-Sells huvudverksamhet är att återvinna och skapa nya råvaror. Det innebär att transporter och miljöfrågor är högst centrala inslag i det dagliga arbetet. Med hjälp av modern IT-teknik och avancerade logistiklösningar optimeras transporterna i syfte att minska miljöpåverkan. Nu tar Ragn-Sells ytterligare ett stort steg mot det hållbara samhället genom att ta en nyutvecklad hybridlastbil från Volvo Lastvagnar i kontinuerlig drift.

Ragn-Sells har varit verksamma inom sitt område genom tre sekler. Under den tiden har avfallshanteringen genomgått stora förändringar. Från så kallad ”kvittblivning” där man gjorde sig av med soporna på enklast möjliga sätt, fram till dagens avancerade miljöarbete. Idag går Ragn-Sells verksamhet till stor del ut på att hitta nya metoder och tekniker för att öka återvinning samt att skapa nya råvaror och bränslen.

Det långsiktiga målet är ett hållbart kretslopp och ett hållbart samhälle. I det samhället är en betydligt större del av avfallet än idag, en värdefull råvara. Och den mängd avfall som går till deponi har minskat drastiskt. I och med klimathotet har miljön hamnat allt mer i fokus och vår strävan mot det hållbara samhället blivit allt viktigare. I den strävan är den nya hybridlastbilen från Volvo Lastvagnar, med den miljövänliga påbyggnaden från Norba, ett mycket välkommet verktyg. Framför allt med tanke på att det är möjligt att minska förbrukningen och utsläppen med ända upp till 30 procent jämfört med ett konventionellt renhållningsfordon. En annan fördel med hybriddriften är att bullret minimeras. Något som medför en bättre arbetsmiljö för våra förare och mindre störning av de boende i våra hämtområden.

Det nya fordonet kommer naturligtvis att utrustas med Ragn-Sells specialanpassade IT-utrustning och köras med stöd av företagets avancerade system för bland annat ruttoptimering, rapportering och förarstöd.

”Våra fordon rullar till stor del i tätbebyggda områden och städer. Vi är ett serviceföretag som arbetar nära människor och ofta i känsliga miljöer. Därför är vi extra glada för att Volvo valt att bjuda in Ragn-Sells och påbyggnadsföretaget Norba, för att delta i utvecklingsarbetet med miljöorienterade fordon.” säger Ragn-Sells styrelseordförande Erik Sellberg.

Avancerade transportledningssystem

En stor del av vår verksamhet utgörs av transporter. Därför är utvecklingen och optimeringen av våra transporter ett prioriterat område. Till vår hjälp har vi idag ett avancerat logistiksystem med kontinuerligt utbyte av information mellan mobila enheter i fordonen och centrala system i transportledningscentra och kundcentra. Ett nyutvecklat system för ruttoptimering hjälper oss att bland annat hitta den optimala rutten vid hämtningar vilket också medför minskad miljöpåverkan.

”Svarta lådan”

Den mobila kommunikations- och informationsenheten i våra fordon kallas populärt för ”svarta lådan”.
Det handlar om en avancerad fordonsdator med ett antal olika funktioner.

 • Uppföljning. I svarta lådan samlas data om antal timmar fordonet brukas, antal mil som körs, förbrukning, tid på tomgång med mera. Något som efter utvärdering ger ökad nyttjandegrad av fordonet
 • Positionering. Via GPS kan transportledningen bland annat se alla ”sina” fordon på kartan, dirigera om fordon och kontakta rätt fordon vid akuta uppdrag. Genom möjligheten att följa fordonet går det att bekräfta till kund att fordonet varit på plats, eller se om fordonet varit involverat i en eventuell olycka. Svarta lådan ger också möjlighet till ruttinspelning vilket i sin tur ger transportledaren möjlighet till optimal planering. Allt detta ger totalt en ökad effektivitet.
 • Geofencing. Ett säkerhetssystem som larmar till transportledaren om ett fordon inte befinner sig på ett definierat område inom givna tidsramar. Ger ökad säkerhet även åt föraren.
 • Uppföljning av Eco-körning. Våra förare utbildas enligt vägverkets riktlinjer vad gäller ekonomisk körning. För utvärdering ger svarta lådan bland annat information om när fordonet överförbrukar bränsle, vilka hastigheter fordonet har körts, snittförbrukning och snitthastighet.
  ”Vid utbildningarna kan vi direkt se en förbättring i bränsleförbrukningen på storleksordningen 5-10%.” berättar Ragn-Sells IT & logistikchef Martin Ekblom.

Fordonsdator i hytten

Vi är nu mitt i ett stadium där vi monterar fordonsdatorer inne i hytten som ett komplement till svarta lådan.
Detta medför ytterligare en rad funktioner.

 • Orderhantering online. Order planeras och skickas till ”rätt” bil under hela arbetsdagen. Detta ger ökad effektivitet och nyttjandegrad samt bättre leveransprecision.
 • Information om Eco-körning i hytten. Återkoppling till Eco-körning ger chauffören information om hur snålt han kör direkt på skärmen. Ger mindre förbrukning och utsläpp.
 • Navigeringsstöd. Hjälper föraren att hitta rätt med hjälp av GPS-navigering. Effektiviteten ökar – förbrukning och utsläpp minskar.
 • Meddelandehantering. Tranportledningen kan skicka meddelanden och chauffören kan svara
  direkt på skärmen.
 • Digitala formulär. Digitala formulär och signaturer ersätter till viss del papper och ökar effektiviteten.
 • ISA. Intelligent Stöd för Anpassning av hastigheten. ISA ger en varningssignal om föraren överträder hastighetsbegränsningarna. Ökar säkerheten.

Säkerhet och arbetsmiljö

Säkerheten är ett viktigt område när det gäller våra transporter. Bland annat använder vi så kallade alkoskåp eller alkolås som bara ger åtkomst till fordonet om föraren är opåverkad. Andra säkerhetsdetaljer är backkamera som är kopplad till datorskärmen i hytten. Den nya hybridlastbilen är också försedd med kamera på höger sida för att ge föraren uppsikt över döda vinkeln.

En god fordonsergonomi, en bra förarmiljö, rätt arbetsbelastning och lägre buller bidrar också till bättre säkerhet och en bra arbetsmiljö.

Till de säkerhetsbefrämjande systemen hör, som tidigare nämnts, GPS-tekniken, stöd från kundcenter och transportledning, avvikelsehantering och Geofencing.
God säkerhet och bra arbetsmiljö ger större förartrygghet, mindre skaderisk och stress, minskad frånvaro
samt tryggare trafik.

Ruttoptimering

Ragn-Sells använder sig idag av ett avancerat datasystem från Transvision för att optimera de rutter fordonen kör. De förutsättningar som behövs är information om hämtställen, kärl och innehåll samt nödvändig periodicitet. Mot bakgrund av detta får man fram den optimala rutten, vilket fordon som ska användas och vilken arbetsinsats som behövs. Ruttoptimeringen ger mindre miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö, högre kvalitet, bättre effektivitet och ekonomi.

”På varje optimering vi gör sparar vi ofta närmare 10 procent och ibland så mycket som upp mot 20 procent av körsträckan. En konsekvent genomförd ruttoptimering kan reducera våra koldioxidutsläpp med i runda tal 10 procent.” säger Martin Ekblom.

För ytterligare information kontakta
folke.jackson@ragnsells.se
070-927 20 21

 

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng