Nytt forskningsprojekt om förorenad jord

Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Statens Geotekniska Institut (SGI) och Stabsuecia i Södra Vi, inleder Ragn-Sells ett forskningsprojekt för effektivare behandling av komplext förorenade jordar. Projektet pågår fram till 2014 och finansieras till lika delar av Ragn-Sells och det statliga forskningsrådet FORMAS, samt till mindre del av SGI. 

Det är lektorn Jurate Kumpiene och hennes forskarlag vid avdelningen för Geovetenskap och Miljöteknik vid Luleå universitet som beviljats anslag för det treåriga projektet ”Sekventiell behandling av blandförorenad jord”. Avsikten med projektet är att forska fram branschrelevanta behandlingsmetoder för förorenad jord, berättar hon.

På Ragn-Sells anläggning i Högbytorp kan vi utveckla nya metoder. Vi kan testa mot verkligheten i samspel med industrin, säger Jurate Kumpiene. 
Luleå universitet har även tidigare samarbetat med Ragn-Sells kring olika forskningsprojekt. Samarbetspartners nu blir bland annat anläggningschef Martin Tengsved på Högbytorp och Ragn-Sells utvecklingschef Anders Kihl:

Med finansieringen av detta projekt visar vi inom Ragn-Sells att vi menar allvar med vår satsning på förorenade jordar. Särskilt glad är jag att en av våra kunder, Stabsuecia i Södra Vi, deltar i projektet. Deras medverkan ger möjlighet till  tillämpad forskning, säger Anders Kihl.

Ragn-Sells stödjer ett antal forskningssatsningar på miljö- och avfallsområdet. Detta sker både inom ramen för Stiftelsen Ragnar Sellberg och Ragn-Sells AB. Den aktuella forskningen vid Luleå tekniska universitet stöds med drygt 3,5 miljoner svenska kronor.
För mer information, kontakta Anders Kihl på 070-927 26 84. 

Bakgrund

Statens Geotekniska Institut (SGI), som fått regeringens uppdrag att upplysa om ny miljöteknik och öka saneringstakten när det gäller förorenad jord, räknar med att det finns omkring 80 000 förorenade, eller potentiellt förorenade, jordar i Sverige. Inom industrin har 17 000 av dessa identifierats och riskklassats.
Inom ett och samma förorenade område påträffas ofta flera olika föroreningar, t ex tungmetaller och rester från 1800-taletsgasindustrier, s k polycykliska aromatiska kolväten (förkortas PAH). I nuläget saknas lösningar för att behandla och återvinna dessa mycket komplext förorenade jordar på ett kostnads- och resurseffektivt sätt.  

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng