Referat Cirkulär ekonomi

Så skapar vi mer värde utan att öka den globalaresursförbrukningen!

Ragn-Sells stod, tillsammans med Ellen MacArthur Foundation, värd för ett seminarium den 13 maj på temat Cirkulär Ekonomi. Seminariet är ett led i vår interna kunskapssatsning,

Kretsloppsakademin, och fokuserade på möjligheter, utmaningar och konkreta exempel kring hur vi får fart på omställningen mot en mer hållbar resursförbrukning.

Bland de över 80 deltagarna fanns representanter från såväl företag, myndigheter och intresseorganisationer.

Med begreppet Cirkulär Ekonomi avses en modell där affärsmöjligheter lyfts fram i cirkulära kretslopp och tar sikte på att ge råvaror och energi en längre livslängd. Ett exempel är att i designfasen av en produkt se till materialets snarare än produktens livslängd.

De inbjudna talarna fokuserade på vilka möjligheterna och utmaningarna är i praktiken och med sikte på affären, samt mer övergripande om vilka katalysatorer som behövs för att utvecklingen ska ta fart.
Inbjudna talare var Andrew Morlet, Ellen MacArthur Foundation, Anna Borgeryd, Polarbröd, Per Stoltz, IKEA och Anna Graaf, White arkitekter.

Från presentationerna framkom många intressanta tankar. Den linjära ekonomin fungerar inte längre. En utgångspunkt för dagens fokus på cirkulär ekonomi är bl.a. att trenden sedan 1900-talets inledning med stadigt minskade råvarupriser bröts 2003 för att nu snabbt stiga. Detta trendbrott, tillsammans med att efterfrågan på råvaror och att jordens befolkning (den köpstarka medelklassen) ökar, driver upp kostnaden för företagen. Det finns stora besparingar att göra med cirkulär ekonomi, t.ex. substitution av material. Det är alltså en lönsamhetsfråga för företag att tänka nytt. Från företagens perspektiv nämndes särskilt utmaningar kring transporter, energianvändning och paketering. Här finns dock samtidigt många möjligheter genom att arbeta med förnybara energikällor, effektiv logistik och återvinning.  Det krävs innovation kring nya intressanta produkter och nya modeller för produktion och konsumtion. Även inställningsfrågor är relevanta, t.ex. vår inställning till hur stort vi behöver bo, om vi behöver äga alla prylar eller kan dela. Framförallt framhölls vikten av att bryta kopplingen mellan tillväxt och vår energi- och råvaruanvändning. 
 
“A sustainable opportunity must be economically sustainable”.
“The circular economy is not something you switch on and off, it’s a transition. But you need to start somewhere”
“Reduce, reuse and recycle!”

Kontakta oss

Vill du beställa eller har frågor?

Telefon:
0771-88 88 88

Kontaktformulär

Ärende
Ditt namn
Ditt telefonnummer
E-postadress
Företag eller organisation (valfritt)
Ort
Stäng
Stäng