Vart är vi på väg – Återvinningsdagen 2012

Den 29 november samlades 150 personer från återvinningsbranschen för att diskutera framtiden. Materialåtervinning, resurseffektivitet och Avfallsutredningen stod i centrum för diskussionerna.

Jag ombads göra ett kort inlägg om vart branschen kommer att befinna sig om 20 år. Nedan sammanfattas de tankar jag delade med mig till auditoriet.
                                                     *
Eran med billiga råvaror är över - den starkaste tillväxtkraften under hela 1900-talet - och det är därför avfallet går från att vara avfall till att bli råvara.

Sällan har våra samhällen varit utsatta för ett så kraftigt omvandlingstryck som nu. Som alla vet är vi 2030 på väg mot:

  • 8 miljarder människor, och upp till 9 mdr 2050
  • Energianvändningen ökar >40%; Kina och Indien står för halva ökningen
  • Globala medelklassen ökar med 3 mdr människor från dagens strax under 2 mdr

Med den konsumtionsnivån och oförändrat levnadsmönster skulle vi 2030 behöva mellan 3 till 4 jordklot. Det är ohållbart.

Hur ser då framtidens marknad ut för vår bransch? Vi rör oss oavsett Avfallsutredningen mot en kretsloppsekonomi/cirkulär ekonomi. De som inte fattar detta och konsekvenserna kommer att gå under.

Lyssnar man på företrädare för de stora konsumentföretagen som Unilever och Procter and Gamble så kommer 30% av deras resursbehov 2030 att lösas genom ett bättre materialflöde, som i klartext betyder mindre avfall och mer cirkulär ekonomi, ibland med slutna kretslopp.

Detta kommer ha en otrolig effekt på vad vi menar med återvinning.
Vi kommer att se en ökad specialisering för att hantera en förflyttning från åkeri och mekanisk behandling mot mer nischade tjänser och kemisk och optisk behandling.

Det innebär samtidigt att vi kommer att se fler partnerskap, för behovet av helhetssyn för effektiv återvinning kommer inte att förändras.

Parallellt med det kommer vi också att se en ökad branschglidning där gränserna mellan tyngre former av FM, (facility management) och återvinningsföretag kommer att bli otydligare. Vi får också en glidning mellan energibolagen och återvinningsföretagen.

Vi kommer successivt att se monopolen lösas upp, såväl de kommunala som producentansvarsmonopolen. Skälet är högre råvarupriser och att vi behöver marknadens drivkrafter och fulla spelrum för att utveckla de bästa lösningarna.

Men det är inte slutet för kommunerna. De kommer av resursskäl behöva fokusera på kravställning och tillsyn, vilket kommer att vara en kritisk funktion för en bra utveckling.

Vad som däremot kommer att bli dramatiskt för kommunerna är att flera biogassatsningar kommer att dras med svåra lönsamhetsproblem. Skälet är att matspillet kommer att reduceras kraftigt. Vi kan inte fortsätta kasta mat när matpriserna stiger och 9 mdr ska födas.

Därtill kommer värmeverken att ha svårt att klara konkurrensen med alternativa energikällor då kostnaden för att anskaffa bränsle kommer att bli allt högre. Skälet här är att hushållssopan snart är ett minne blott (igen p g a råvarupriserna) och verksamhetsavfallet kommer att dels minska dels söka andra vägar där man får ersättning istället för att behöva betala för energiinnehåll.

Vad ska man mot denna bakgrund då säga om Avfallsutredningen? Först och främst lyckas den inte fånga denna bredare bild och de drivkrafter som kommer att bestämma framtidens spelplan. Det gör att utredningen bara delvis landar i förslag som tar oss i rätt riktning, medan andra förslag sätter gränser för framtidens utveckling, framför allt förslaget om att monopolisera insamlingen av förpackningar och tidningar.

Vår bransch liksom hela samhället står i början på en stor omvälvning som ställer krav på innovationskraft och nytänkande. Det sista vi behöver nu är mer monopol.

Johan Börje

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

 
Användarverifikation Bild för användarverifikation  
 
Tidigare inlägg Offantlig Upphandling!
Stäng
Stäng