Vad är ett avfall?

Resursbesparing

Vad som definieras som avfall beskrivs i 15 kap Miljöbalken som ”varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. Genom definitionen omfattas många olika avfall, bland annat avses även sådant avfall som kan återanvändas eller som har ett ekonomiskt värde.

Svårigheter kring tolkningen av begreppet avfall kan uppstå när det gäller bland annat hur restprodukter från tillverkning av en produkt ska hanteras samt när det gäller frågan om avfall som upphör att vara avfall. Gränsdragningen är viktig eftersom det avgör om det är avfalls- eller produktlagstiftningen som ska tillämpas.

Vid tillverkningen av en produkt bildas det ofta restprodukter. Beroende på restproduktens sammansättning kan den i vissa fall sedan användas som vilken produkt som helst, en biprodukt, eller falla under definitionen för avfall. Det är ibland svårt att avgöra om en restprodukt ska klassas som avfall eller biprodukt. I 15 kap. Miljöbalken finns reglerna om detta.

Regler finns också om vilka villkor som behöver uppfyllas för avfall som upphör att vara avfall, end of waste, I EU:s avfallsdirektiv framgår vilka villkoren är och utifrån dessa tas EU-förordningar fram för olika avfallsgrupper.

Regler: Miljöbalkens 15:e kapitel

Stäng
Stäng