Reglerna

Här nedan räknas de regler upp om avfall som gäller i Sverige. Det är grundförfattningarna som anges, dessa kan sedan innehålla ändringar. Observera att det kan finnas andra regler kring till exempel transport av farligt gods som inte finns med i listan här nedan.

Miljöbalken

Reglerna kring avfall finns i miljöbalkens 15:e kapitel och de förordningar och föreskrifter som hör till kapitlet.

Förordningarna till miljöbalken

Förordning om batterier, SFS 2008:834
Förordning om spillolja, SFS 1993:1268
Förordning om producentansvar för bilar, SFS 2007:185
Förordning om producentansvar för däck, SFS 1994:1236
Förordning om producentansvar för förpackningar, SFS 2006:1273
Förordning om producentansvar för returpapper, SFS 1994:1205
Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, SFS 2000:208
Förordning om deponering av avfall, SFS 2001:512
Avfallsförordning, SFS 2011:927
Förordning om avfallsförbränning, SFS 2002:1060
Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, SFS 2005:209
Förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar, SFS 2005:220
Bilskrotningsförordning, SFS 2007:186
Förordningen om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor, SFS 2007:193
Förordning om fluorerade växthusgaster och ozonnedbrytande ämnen, SFS 2007:846
Förordning om utvinningsavfall, SFS 2013:319
Förordning om förbränning av avfall, SFS 2013:253
 

Föreskrifterna om avfall

Innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning NFS 2006:6
Transport av avfall NFS 2005:3
Yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter NFS 2005:10
Hantering av brännbart avfall och organiskt avfall NFS 2004:4
Föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall NFS 2004:10

EU-förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar, EG 850/2004
Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel,  EG 1069/2009
Kommissionens förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om vissa prover och produkter som, enligt direktiv 97/78/EG, är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen, EU 142/2011
Rådets förordning om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall, EU 333/2011
Kommissionens förordning om kriterier för när kopparskrot upphör att vara avfall, EU 715/2013  
Kommissionens förordning om kriterier för fastställande av när vissa typer av krossglas upphör att vara avfall, EU 1179/2012 

Kommunala föreskrifter

Det finns kommunala föreskrifter gällande bl a avfall, så kallade renhållningsordningar, dessa kan fås från respektive kommun.

Övriga föreskrifter

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

Stäng
Stäng