Hushållsavfall

Kommunala entreprenader

Även hushållsavfallet regleras särskilt, och det är kommunen som har ansvar för att hushållsavfallet återvinns eller bortskaffas.

Vad som är ett hushållsavfall regleras i miljöbalken, där det sägs att ”med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”. Annan verksamhet kan vara sjukhus, skolor och liknande. Det pågår en diskussion om privata entreprenörer ska få ta hand om ”därmed jämförligt avfall” i framtiden.

För att ta sitt ansvar för hushållet handlar kommunen upp entreprenörer som till exempel Ragn-Sells för hanteringen. Idag har Ragn-Sells avtal med ett 80-tal kommuner runt om i Sverige. Här kan du läsa om Ragn-Sells uppdrag till kommuner.

Regler: Miljöbalkens 15:e kapitel, avfallsförordningen (2011:927), Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6)


 

Stäng
Stäng