Farligt avfall och klassning av avfall

Behandling av lösningsmedel, färger, smörjfett

Det finns en särskild reglering för farligt avfall, som baseras på vilka egenskaper avfallet har. Avfallet kan till exempel vara explosivt, oxiderande, brandfarligt, giftigt, cancerframkallande m.m.

De särskilda reglerna kräver bland annat särskilt tillstånd för transport av farligt avfall. Den som yrkesmässigt producerar eller hanterar ett avfall ska veta hur man klassar ett avfall med så kallade avfallskoder enligt avfallsförordningen.

Klassningen är avgörande för hur ett antal miljöbestämmelser ska tillämpas, och är styrande för till exempel om tillstånd måste sökas för att behandla en viss typ avfall eller för vilken typ av deponi som kan komma ifråga vid deponering.

Ragn-Sells kan ta emot och behandla många olika typer av farligt avfall.

Regler: Miljöbalkens 15:e kapitel, avfallsförordningen (2011:927)

Stäng
Stäng