Deponering och karakterisering av avfall

Sand

Det finns särskilda regler för deponering. Det är t.ex. förbjudet att deponera olika avfallsslag, bland annat flytande avfall, sjukvårdsavfall, utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall (här kan man söka dispens) och explosivt och frätande avfall.

Avfall som ska deponetas måste karakteriseras, vilket innebär att avfallets sammanstättning och egenskaper ska beskrivas. Den som har producerat ett avfall måste ha så goda kunskaper om avfallet att han eller hon kan utföra en karakterisering av det.

Det går bra att uppdra åt någon annan, till exempel Ragn-Sells, att vara ett stöd i karakteriseringen, men det är alltid avfallsproducenten som ansvarar för att uppgifterna är riktiga när avfallet deponeras. Här kan du läsa om våra tjänster kring deponering.

 
Regler: Miljöbalkens 15:e kapitel, förordning om deponering (2001:512), förordning om utvinningsavfall (2013:319), Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10), Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4)

Stäng
Stäng