Animaliska biprodukter

Spårbarhet

Animaliska biprodukter (förkortat ABP) är de rester och produkter från djur som inte är avsedda som livsmedel. Det gäller bland annat döda djur, livsmedel med animaliskt innehåll som har kasserats t ex pga. utgånget datum, matavfall som skickas till biologiska behandlingsanläggningar samt slaktavfall.

ABP delas in i tre kategorier baserat på risk för människors och djurs hälsa. ABP ska tas om hand på olika sätt beroende på vilken kategori de tillhör. Ett vanligt hanteringssätt för ABP är att de förbränns eller behandlas biologiskt, t ex i en biogasanläggning.

I kategori 1-material ingår bl.a. delar av eller hela djur som innehåller specificerat riskmaterial (SRM), t ex konstaterat smittade djur. Denna kategori ska alltid förbrännas.
I kategori 2 ingår bl.a. naturgödsel och livsmedel med höga halter av patogena mikroorganismer, t ex salmonella. Vissa typer av kategori 2-avfall kan behöva förbehandlas innan det får behandlas biologiskt.
I kategori 3 ingår bl.a. slakteriavfall, matavfall från butiker med mera där ingen känd smitta finns. Denna kategori kan behandlas biologiskt.

Det finns speciell lagstiftning kopplad till ABP. Lagstiftningen innebär bland annat att många olika krav ställs på både anläggningar för biologisk behandling och leverantörer av avfall till avfallsanläggningar. Syftet är att säkerställa en säker och spårbar hantering i hela kedjan från att ABP uppkommer tills det har tagits om hand. Till exempel måste producenter av ABP upprätta handelsdokument som ska följa materialet till behandlingsplatsen. En kopia behåller producenten, en ska finnas hos transportören och en hos behandlaren. Ragn-Sells är godkänd transportör av ABP.

Regler:
• Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel, EG 1069/2009
• Kommissionens förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel, EU 142/2011
• Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

Har du funderingar om ABP?

Ställ din fråga till oss på abp@ragnsells.com.

Vi hjälper dig gärna!

Stäng
Stäng