Reglerna för avfall

Den svenska lagstiftningen kring avfall bygger till stor del på EU-regler, och regleras främst i miljöbalkens 15:e kapitel med tillhörande förordningar och föreskrifter.

Avfallshierarkin

År 2011 infördes EU:s avfallsdirektiv i svensk lagstiftning. Vi fick då ändringar i kapitel 15 kapitel i miljöbalken och en ny avfallsförordning (2011:927).

Avfallshierarkin lyfts fram som prioriteringsordning för lagstiftning och politik på avfallsområdet. Prioriteringsordningen innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. De alternativ ska väljas som ger bäst resultat för miljön som helhet. I vissa fall kan det bli nödvändigt att avvika från hierarkin i fråga om särskilda avfallsflöden, då det är motiverat på grund av bland annat teknisk genomförbarhet, ekonomisk livskraft och miljöskydd.

Läs mer om avfallsreglerna i vänstermenyn.

Visste du att...

I RSM&CO Lagbevakning kan du skapa dina egna laglistor med aktuell miljölagstiftning.
Till Konsulttjänster
Stäng
Stäng