Ökad resurshushållning i byggsektorn

Miljömål .

Regeringen har fastställt två etappmål för att öka resurshushållningen på avfallsområdet där ett av dem innebär ökad resurshushållning i byggsektorn.

Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.

Avfall inom byggsektorn kan tas omhand och bli en resurs genom återvinning. I dag omhändertas motsvarande 50 viktprocent enligt Naturvårdsverket. Bygg- och rivningsavfall består till mycket stor del av mineralavfall som betong, tegel och asfalt. Sådant avfall återvinns i dag som ballast till vägar, parkeringsplatser, bullervallar och andra anläggningar.

Mer om ökad resurshushållning i byggsektorn finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Stäng
Stäng