Renare avloppsslam i Stockholm

Avfall .

En ny rapport från Länsstyrelsen i Stockholm visar att kvaliteten på slammet från avloppsreningsverken i länet blir allt bättre. Halterna av tungmetaller och miljöfarliga ämnen som nonylfenol, PAH och PCB i avloppsslammet minskar enligt den sammanställning som gjorts över slammets kvalitet mellan åren 1981 – 2013. Halterna ligger under gällande gränsvärden och skulle även klara de föreslagna gränsvärdena för 2015.

Enligt rapporten har användningen av avloppsslam förändrats från att största delen spridits på åkermark under början av 80-talet, till att 2013 främst användas som växtetableringsskikt inom gruvnäringen eller som anläggningsjord på golfbanor och bullervallar.  

Läs mer och ladda ner rapporten hos Länsstyrelsen

Stäng
Stäng