Ändringar i avfallsförordnigen

2011:927 Avfallsförordningen.

I avfallsförordningen har reglerna om avfallsförteckning och om hur man ska göra en bedömning av ett avfalls farliga egenskaper ändrats. Det är ändringar i EU-lagstiftningen som nu har införlivats i svensk lagstiftning.

Enligt nya bestämmelser ska vid bedömning om ett avfall har farliga egenskaper, bilaga III till direktiv EG 2008/98 tillämpas, alternativt ska avfallet testas enligt förordning EG 440/2008 eller motsvarande. Listan med farliga egenskaper (Bilaga 1) upphör därmed att gälla.

Även i bilaga 4, som innehåller avfallskatalogen, görs ett flertal ändringar beträffande bedömning av om ett avfall är farligt avfall eller ej.

Ändringen träder i kraft 2016-01-01 (2015:727)

Stäng
Stäng