Regeringsuppdrag om återvinning ur nedlagda deponier

Återvinning .

Naturvårdsverket anser att det i nuläget inte finns tillräckliga samhällsekonomiska skäl för att generellt gynna återvinning ur nedlagda deponier och det finns fortfarande många osäkerheter om hur stor återvinningspotentialen och miljönyttan är.

Regeringsuppdraget som nu redovisats har handlat om att utreda om och i så fall hur staten bör stödja återvinning ur nedlagda deponier. Fokus i utredningen har varit att se över avfallsskatten, även kallad deponiskatten.

Omfattningen av kommersiellt intressanta deponier för återvinning bedöms i utredningen vara begränsad och det är osäkert om det finns tillräckliga miljövinster av återvinning ur nedlagda deponier. Däremot så kan det enligt naturvårdsverket finnas enskilda fall där det finns resurser som nu eller i framtiden kan återvinnas med företagsekonomisk vinst och samtidigt generera miljönytta.

Enligt naturvårdsverket bör man förtydliga och komplettera dagens regelverk så att onödiga hinder för återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar kan undvikas. Naturvårdsverket och Skatteverket föreslår vidare en ändring i lagen om skatt på avfall för att undvika dels dubbelbeskattning av sådant restavfall.

Redovisningen av uppdraget innehåller även vägledning till tillstånds- och tillsynsmyndigheter och potentiella verksamhetsutövare för att underlätta den miljörättsliga hanteringen.

Stäng
Stäng